Gemeente Meerssen | Verordening op de heffing en invordering van Leges Meerssen 2014

Officiele publicatie

Verordening op de heffing en invordering van Leges Meerssen 2014

De raad van de gemeente Meerssen,

Gezien het voorstel van het college de dato 12 november 2013 strekkende tot vaststelling van een nieuwe Legesverordening met bijbehorende tarieventabel;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011,440);

B E S L U I T:

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van Leges Meerssen 2014.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.
  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
 • b.
  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
 • c.
  “maand”: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;
 • d.
  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;
 • e.
  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december;
 • f.
  “ideële grondslag”: dienend aan verenigings-, stichtings-, wijk- of ander gemeenschapsbelang en niet gericht zijnde op het behalen van financiële winst;
 • g.
  “commerciële grondslag”: het ( mede ) gericht zijn op het behalen van financiële winst en het bestemmen van die winst voor niet ideële doeleinden.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.
  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
 • b.
  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.
  Het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door rijksambtenaren, in de uitoefening van hun functie.
 • b.
  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.
 • c.
  Het beschikken op een of meerdere bezwaarschrift (en).

Artikel 5 Tarieven

 • 1.
  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
 • 2.
  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.
 • 3.
  Indien sprake is van dag-, week-, maand-, kwartaal- of jaartarieven geldt voor de belastingplichtige de meest gunstige wijze van berekening van de tarieven.
 • 4.
  Ingeval in de tarieventabel genoemd(e) stuk(ken) op verzoek word(t) (en) toegezonden worden de leges ter zake verhoogd met de alsdan geldende posttarieven.
 • 5.
  Indien op grond van enig wettelijk voorschrift voor de in deze tarieventabel geregelde diensten publicaties vereist zijn, worden de leges voor die betreffende dienst verhoogd met de kosten van deze publicatie (s) voor zover die kosten niet reeds bij de begroting van de betreffende dienst zijn opgenomen.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1.

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6

 • a.
  mondeling wordt gedaan; op het moment van het doen van de kennisgeving;
 • b.
  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen drie weken na de dagtekening van de kennisgeving.
 • 2.
  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 11 In werkingtreding/citeerartikel

 • 1.
  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.
 • 2.
  Per 1 januari 2014 vervalt de “Legesverordening Meerssen 2013”, laatstelijk vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 13 december 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 3.
  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze verordening in werking treedt ligt na 1 januari 2014, de Legesverordening Meerssen 2013 gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.
 • 4.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.
 • 5.
  Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening Meerssen 2014”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Meerssen van 12 december 2013.

DE RAAD VOORNOEMD,

De voorzitter, mr H.W. Schmidt

De griffier, J.J.M. Willems