Gemeente Meerssen | Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2020

Officiele publicatie

Wijzigingsverordening Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2020

De raad van de gemeente Meerssen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022, inzake Wijzigingsverordening Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2020

Besluit vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Meerssen 2020:

Artikel I Wijziging van artikel 18 lid 5

Artikel 18. Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen, pgb’s, financiële tegemoetkomingen

5.

In afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet bedraagt de hoogte van de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening voor vervoer € 0,86 gereisde zone plus één opstapzone per 1 januari 2022; vanaf 1 januari 2023 wordt het tarief jaarlijks geïndexeerd met de LTI-index.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking ingaande 1 januari 2023.

Artikel III Overgangsrecht

  • Tot datum inwerkingtreding geldt de huidige Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2020;
Aldus besloten door de raad van de gemeente Meerssen in zijn openbare vergadering van 15 december 2022.
De Griffier,
De Voorzitter,