Gemeente Meerssen | Verordening leges Meerssen 2020

Officiele publicatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Verordening leges Meerssen 2020)

De Raad van de gemeente Meerssen,

Gezien het voorstel van het college de dato 12 november 2019 strekkende tot vaststelling van een nieuwe Legesverordening met bijbehorende tarieventabel;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

B E S L U I T:

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges Meerssen 2020.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.
  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
 • b.
  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
 • c.
  “maand”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;
 • d.
  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;
 • e.
  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december;
 • f.
  “ideële grondslag”: dienend aan verenigings-, stichtings-, wijk- of ander gemeenschapsbelang en niet gericht zijnde op het behalen van financiële winst;
 • g.
  “commerciële grondslag”: het ( mede ) gericht zijn op het behalen van financiële winst en het bestemmen van die winst voor niet ideële doeleinden.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.
  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
 • b.
  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.
  Het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door rijksambtenaren, in de uitoefening van hun functie.
 • b.
  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.
 • c.
  Het beschikken op een of meerdere bezwaarschrift (en).

Artikel 5 Tarieven

1.

De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

3.

Indien sprake is van dag-, week-, maand-, kwartaal- of jaartarieven geldt voor de belastingplichtige de meest gunstige wijze van berekening van de tarieven.

4.

Ingeval in de tarieventabel genoemd(e) stuk(ken) op verzoek word(t) (en) toegezonden worden de leges ter zake verhoogd met de alsdan geldende posttarieven.

5.

Indien op grond van enig wettelijk voorschrift voor de in deze tarieventabel geregelde diensten publicaties vereist zijn, worden de leges voor die betreffende dienst verhoogd met de kosten van deze publicatie (s) voor zover die kosten niet reeds bij de begroting van de betreffende dienst zijn opgenomen.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1.

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6

 • a.
  mondeling wordt gedaan; op het moment van het doen van de kennisgeving;
 • b.
  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 In werkingtreding/citeerartikel

1.

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

2.

De “Verordening leges Meerssen 2019”,vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 13 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening leges Meerssen 2020”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Meerssen van
12 december 2019.
DE RAAD VOORNOEMD,
De voorzitter,
De griffier,

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Verordening leges Meerssen 2020

Inhoudsopgave

Titel 1. Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1: Burgerlijke Stand

Hoofdstuk 2: Reisdocumenten

Hoofdstuk 3: Rijbewijzen

Hoofdstuk 4: Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5: Bestuursstukken

Hoofdstuk 6: -Vervallen-

Hoofdstuk 7: Overige Publiekszaken

Hoofdstuk 8: Gemeentearchief

Hoofdstuk 9: -Vervallen-

Hoofdstuk 10: Kansspelen

Hoofdstuk 11: Telecommunicatie

Hoofdstuk 12: Verkeer en Vervoer

Hoofdstuk 13: Diversen

Hoofdstuk 14: Inzamelen van geld of goederen

Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2: Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4: Vermindering

Hoofdstuk 5: Diversen

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1: Horeca

Hoofdstuk 2: Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3: Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4: Standplaatsen

Titel 1. Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot advisering ter zake de inhoud van Boek 1 titel 4 van het Burgerlijk Wetboek, per kwartier of gedeelte daarvan:

   

€ 23,30

1.1.2.

 

Het tarief bedraagt voor de nasporing in de registers van de Burgerlijke Stand, per kwartier of gedeelte daarvan:

 

€ 23,30

1.1.3

 

Het tarief bedraagt voor het laten getuigen van gemeentewege bij huwelijksvoltrekkingen op verzoek van partijen, per getuige:

 

€ 30,75

1.1.4

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap:

 

€ 49,70

1.1.5

     

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.6

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een trouwboekje:

 

€ 30,75

1.1.7

         

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk of partnerschapsregistratie in de daartoe aangewezen ruimten van het gemeentehuis dan wel de daartoe bij besluit aangewezen permanente externe huwelijkslocaties, op maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 uur en 19:00 uur, niet zijnde een feestdag:

         

€ 272,10

1.1.8

       

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk of partnerschapsregistratie waarbij een externe huwelijkslocatie eenmalig bij besluit dient te worden aangewezen , op maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 uur en 19:00, niet zijnde een feestdag:

       

€ 615,65

1.1.9

   

Onverminderd het bepaalde in 1.1.7 en 1.1.8 geldt voor het voltrekken van een huwelijk of een partnerschapsregistratie op zaterdag tussen 10:00 uur en 19:00 uur, niet zijnde een feestdag, een toeslag van:

   

€ 247,40

1.1.10

     

Onverminderd het bepaalde in 1.1.7, 1.1.8 en 1.1.9 geldt voor het voltrekken van een huwelijk of een partnerschapsregistratie tussen 19:00 uur en 10:00 uur op een van de daartoe aangewezen ruimten een toeslag van:

     

€ 247,40

1.1.11

           

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het benoemen van een buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand voor één dag:

a. Indien de persoon niet in een andere Nederlandse gemeente (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand is:

b. Indien de persoon wel in een andere Nederlandse gemeente (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand is:

       

€ 143,85

 

€ 71,85

1.1.12

   

Een budget huwelijk of partnerschapsregistratie vindt plaats in het gemeentehuis op donderdag, geen feestdag zijnde, om 9.00 uur en 9.30 uur. Het tarief bedraagt:

   

€ 95,35

1.1.13

   

Kosteloze huwelijken c.q. registraties van partnerschap vinden plaats in het gemeentehuis op maandag, geen feestdag zijnde, om 09:00 uur en 9:15 uur.

 

1.1.14

                   

De teruggaaf bedraagt voor elk, na schriftelijke reservering, geannuleerd huwelijk of geregistreerd partnerschap het volgende deel van de aanvankelijk betaalde leges bij:

a. Annulering tot zes maanden voor aanvang huwelijk of geregistreerd partnerschap:

b. Annulering tot drie maanden voor aanvang huwelijk of geregistreerd partnerschap:

c. Annulering tot één maand voor aanvang huwelijk of geregistreerd partnerschap:   

       

75%

50%

25%   

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.1.2

 

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

1.2.2

 

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.2.2

 

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 55,35

1.2.3

   

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

 

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of

 ouder is

 

€ 73,20

1.2.3.2

 

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 55,35

1.2.4 

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 55,35

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 58,30

1.2.5.2

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereik:

€ 30,70

1.2.6

   

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van:

   

€ 49,85

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

 

€ 40,65

1.3.2

     

Het tarief als bedoeld in 1.3.1 wordt bij een spoedprocedure vermeerderd met een bedrag van:

   

 

€ 34,10

   

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan: één of meer gegevens over één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

1.4.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking:

 

€ 8,55

1.4.2

   

In afwijking van het bepaalde onder 1.4.1 bedraagt het tarief voor het verstrekken van gegevens op papier, aan geautoriseerde afnemers en bijzondere derden, per verstrekking:

   

€ 2,10

1.4.3

 

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van enig gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de Basisregistratie Personen dan wel een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie:

   

€ 8,55

1.4.4

     

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen/nasporen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

 

   

€ 23,30 

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

1.5.1

 

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een abonnement op het digitaal aanleveren van de raadstukken, per kalenderjaar of deel daarvan:

 

€ 33,30

1.5.2

Het tarief bedraagt voor een exemplaar van de gemeenterekening:

€ 115,50

1.5.3

 

Het tarief bedraagt voor een exemplaar van de bestuursrapportage:

 

€ 115,50 

Hoofdstuk 6 (Vervallen)

Hoofdstuk 7 Overige Publiekszaken

1.7.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het legaliseren van een handtekening of afschrift van enig document:

 

€ 8,55

1.7.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn:

 

€ 8,55

1.7.3

     

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van elke niet afzonderlijk in deze tarieventabel genoemde verklaring of bewijsstuk verstrekt uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

     

€ 8,55

1.7.4

   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:

 

 

€ 41,35 

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

1.8.1

               

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van opgaven of het raadplegen van stukken niet elders in deze tarieventabel genoemd, in het bijzonder belang van de aanvrager, voor zover de gemeente daartoe niet gehouden is krachtens de hem opgedragen taak, dan wel tegen een afwijkend tarief:

Indien de opgave door een ambtenaar wordt samengesteld of het raadplegen geschiedt door of met bijstand van een ambtenaar, per kwartier of gedeelte daarvan:

 

             

€ 12,70

 

Hoofdstuk 9 (Vervallen)

Hoofdstuk 10 Kansspelen

1.10.1

       

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van 48 maanden voor:

Een speelautomaat:

Twee speelautomaten:

     

€ 172,35

€ 316,60

1.10.2

   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het openstellen van een kansspel op grond van artikel 3, lid 1 van de Wet op kansspelen:

   

€ 55,00

1.10.3

       

Voor de op de grond van het eerste en tweede lid van dit artikel genoemde legesbedragen wordt ingeval van het niet gebruik maken of ingeval van het tussentijds beëindigen van het gebruik van de (aanwezigheids-) vergunning geen restitutie verleend.

 

 

Hoofdstuk 11 Telecommunicatie

1.11.1

     

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

     

€ 304,50

1.11.2

     

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-,klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

     

€ 1,55

1.11.3

   

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

   

€ 1,55

1.11.4

   

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

   

€ 304,50

1.11.5

   

Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van de aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met:

   

€ 304,50

1.11.6

       

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.11.7

     

Indien een begroting als bedoeld in artikel 1.11.6 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder te kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.11.8

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van werkzaamheden ˂ 25 meter bedraagt:

€ 38,05

Hoofdstuk 12 Verkeer en Vervoer

1.12.1

       

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of vergunning als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 en/of Algemene Maatregelen van Bestuur op grond van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van transporten, als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen, per handeling:

       

€ 58,15

1.12.2

                   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of vergunning als bedoeld in:

- de Wegenverkeerswet 1994 en/of Algemene Maatregelen van Bestuur op grond van de Wegenverkeerswet 1994

- artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor:

a. Een week of minder:

b. Een maand of minder, doch meer dan 1 week:

c. Drie aaneensluitende maanden of minder, doch meer dan een maand:

d. Maximaal twaalf aaneensluitende maanden, doch meer dan drie maanden:

           

€ 22,25

€ 39,10

€ 63,45 

€ 114,20

1.12.3

               

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of vergunning als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 en/of Algemene Maatregelen van Bestuur op grond van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van:

a Verkeersregels, als bedoeld in artikel 88 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

b Het houden van een wedstrijd op een weg, een ontheffing als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994:

c Een verklaring van geen bezwaar voor toertochten:

         

€ 85,60

 

€ 56,05

€ 26,40

1.12.4

       

Onverminderd het bepaalde in 1.12.1 t/m 1.12.3 worden de kosten met betrekking tot een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit c.a. met 10% verhoogd, indien het een aanvraag betreft voor een activiteit welke al gereed is c.q. waarmee een aanvang is gemaakt alvorens het betreffende besluit is bekendgemaakt.

 

1.12.5

   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het tussentijds wijzigen van een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2 letter b van de geldende verordening parkeerbelastingen Meerssen:

   

€ 28,50

1.12.6

   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een duplicaat van een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2 letter b van de geldende verordening parkeerbelastingen Meerssen:

     

€ 28,50

1.12.7

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratie bepalingen inzake het wegverkeer:

a. Voor een eerste aanvraag:

b. Voor een vervolgaanvraag met noodzakelijke medische keuring:

c. Voor een vervolgaanvraag zonder medische keuring:

     

€ 147,50

€ 147,50

€ 44,35

1.12.8

   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het treffen van de tijdelijke verkeersmaatregel op grond van bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen:

   

€ 58,15

Hoofdstuk 13 Diversen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere belastingverordening van de gemeente, dan wel in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde of gedeelte daarvan:

       

€  3,65

1.13.2

   

Indien voor de behandeling van een aanvraag als bedoeld in deze tarieventabel een publicatie als bedoeld in artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht vereist is wordt het tarief verhoogd met:

   

€ 58,15

1.13.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een digitale kopie van een bouwtekening, per kopie:

 

€ 3,00

1.13.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kaarten en tekeningen niet behorende bij andere elders in deze tabel genoemde stukken, kopie archiefstukken, dan wel zwart-wit kopieën, per kaart, tekening of zwart-wit kopie op formaat:

-A4:

-A3:

-A2:

-A1:

-A0:

       

€ 0,60

€ 1,15

€ 6,35

€ 7,40

€ 10,55

1.13.5

     

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kleurenkopieën, per kleurenkopie op formaat:

-A4:

-A3:

   

€ 1,65

€ 2,20

1.13.6

   

Het tarief bedraagt voor het waarmerken wettelijk vereiste register;

Het van gemeentewege waarmerken van een wettelijk vereist register van 20 pagina’s of minder:

   

€ 3,65

1.13.7

   

Het tarief bedraagt voor het waarmerken wettelijk vereiste register; Het van gemeentewege waarmerken van een wettelijk vereist register van meer dan 20 pagina’s:

   

€ 10,30

1.13.8

       

Indien het kopiëren van bij het gemeentebestuur berustende tekeningen en kaarten buiten het gemeentehuis geschiedt, vindt een toeslag plaats per tekening of kaart ter hoogte van de werkelijke kosten van deze werkzaamheden. De belastingplichtige wordt vooraf hiervan mededeling gedaan.

 

1.13.9

         

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een (schriftelijke) aanvraag voor het verkrijgen van een beschikking, besluit, ontheffing, vergunning of vrijstelling, niet zijnde een melding c.q. kennisgeving, die krachtens een wet op een daarop steunend uitvoeringsbesluit, reglement of verordening vooraf moeten worden aangevraagd, voor zover daarvoor in deze tarieventabel geen bijzondere regeling is opgenomen:

         

€143,80

1.13.10

       

Onverminderd het bepaalde in 1.13.9 worden de kosten met betrekking tot een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit c.a. met 10% verhoogd, indien het een aanvraag betreft voor een activiteit welke al gereed is c.q. waarmee een aanvang is gemaakt alvorens het betreffende besluit is bekendgemaakt.

 

1.13.11

   

De in 1.13.9 genoemde leges worden verhoogd met de kosten voor het inwinnen van externe adviezen bestemt voor de beslissing op de aanvraag.

 

1.13.12

Legesbedragen voortvloeiende uit 1.13.1 tot en met 1.13.11 die lager zijn dan € 50,00 dienen voorafgaande aan de verstrekking van de desbetreffende stukken via contante betaling te worden voldaan.

 

Hoofdstuk 14 Inzamelen van geld of goed

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen of daartoe een intekenlijst aan te bieden op grond van artikel 5.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

     

€   55,00

 

Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

                       

Bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten exclusief omzetbelasting.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: De prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Ter vaststelling van bovengenoemde bouwkosten worden gehanteerd de door burgemeester en wethouders vast te stellen dan wel vastgestelde eenheidsprijzen per type bouwwerk. Voor de bepaling van de bouwkosten wordt geen rekening gehouden met de aanwending van gebruikte materialen of zelfwerkzaamheid.

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.3

   

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC): de maat voor energiezuinigheid van een gebouw zoals bepaald in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG).

2.1.1.4

       

Ingrijpende renovatie: indien meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil, bepaald volgens ISSO 75.1, uitgave juli 2014, wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale bouwschil betreft (art. 3.2 Regeling Bouwbesluit).

2.1.1.5

   

Energielabel: een op een gebouw betrekking hebbende schriftelijke verklaring van de energieprestatie, opgesteld conform het Besluit energieprestaties gebouwen.

2.1.2

   

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

     

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling principeverzoek

2.2.1

Vooroverleg

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is dan wel vergunningsvrij kan worden gerealiseerd:

 

   

€ 100,00

2.2.2

Principeverzoek

 

           

Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is bedraagt:

Betrekking hebbende op een bebouwd perceel:

Gericht op nieuwbouw op een onbebouwd perceel:

Gericht op herbestemming van een onbebouwd of bebouwd perceel:

 

   

€ 528,60

€1.057,00

€1.057,00

2.2.3

Welstandstoets

 

 

Indien de aanvraag of het verzoek betrekking heeft op een bouwplan waarvoor het advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig 2.2.1, onderscheidenlijk 2.2.2 berekende bedrag verhoogd met:

     

€ 79,35

 

2.2.4

 

Extra welstandstoets

 

 

         

2.2.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1. en 2.2.2. bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

Kosten onderzoek en advies

 

€ 52,90

 

 

De in 2.2.1 t/m 2.2.4 genoemde leges worden verhoogd met:

 • -
  De kosten voor het inwinnen van externe stedenbouwkundige, juridische, bestuurlijke en milieukundige adviezen en rapporten;
 • -
  De kosten van een onafhankelijk onderzoek naar en/of taxatie van schadevergoedingen en bestuurs- of nadeelcompensatie, zoals voorafgaand aan het in behandeling nemen schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld en zoals deze blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college is opgesteld.

Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige volzin geldt als de dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

2.2.6

Intrekken verzoek tot vooroverleg of principeplan

 

 

 

Indien na het in behandeling nemen van een principeverzoek of vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2.1 of 2.2.2 wordt ingetrokken, blijven de tot dan feitelijk gemaakte kosten verschuldigd.

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

                 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Omgevingsvergunning bouwen

 

     

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Indien de bouwkosten € 1.000.000,00 of minder bedragen 4% van de bouwkosten, met een minimum van:

Het verschuldigde tarief wordt verhoogd met 2,5% van de bouwkosten boven € 1.000.000,00 tot en met € 2.500.000,00;

Het verschuldigde tarief wordt verhoogd met 2,0% van de bouwkosten boven € 2.500.000,00 tot en met € 5.000.000,00;

Het verschuldigde tarief wordt verhoogd met 1,6% van de bouwkosten boven € 5.000.000,00.

€ 200,00

   

2.3.1.2

Welstandstoets

 

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend en hierover het advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

     

€ 79,35

2.3.1.3

Extra welstandstoets

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

     

€ 52,90

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 195,65

2.3.3

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

Binnenplanse afwijking

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast:

€ 264,35

2.3.3.2

Buitenplanse kleine afwijking

 

   

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast:

€ 422,85

2.3.3.3

Buitenplanse afwijking

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast:

€ 2.642,95

2.3.3.4

Afwijking van exploitatieplan

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast:

€ 370,05

2.3.3.5

Afwijking van provinciale regelgeving

 

       

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

     

€ 2.642,95

2.3.3.6

Afwijking van nationale regelgeving

 

 

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

     

€ 2.642,95

2.3.3.7

Afwijking van voorbereidingsbesluit

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast:

€ 740,05

 

 

 

2.3.4

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

Binnenplanse afwijking

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast:

€ 422,85

2.3.4.2

Buitenplanse kleine afwijking

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast:

€ 528,60

2.3.4.3

Buitenplanse afwijking:

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast:

€ 2.642,95

2.3.4.4

Afwijking van exploitatieplan

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast:

 

€ 370,05

 

2.3.4.5

Afwijking van provinciale regelgeving:

 

 

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

     

€ 2.642,95

2.3.4.6

Afwijking van nationale regelgeving

 

 

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

     

€ 2.642,95

2.3.4.7

Afwijking van voorbereidingsbesluit

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast:

€ 740,05

 

 

 

2.3.5

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

   

€ 872,15

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot de Erfgoedverordening 2009 Gemeente Meerssen aangewezen monument, waarvoor op grond van artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1

 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 264,35

2.3.6.2

 

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

€ 264,35

2.3.6.3

       

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument en hierover het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit/Monumentencommissie moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig 2.3.6.1 en 2.3.6.2 berekende bedrag verhoogd met:

       

€ 79,30

2.3.6.4

         

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.6.1 en 2.3.6.2 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag, wijzigingen voordoen in het plan en daarvoor een nieuw advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit/Monumentencommissie noodzakelijk is:

 

       

€ 52,90

 

2.3.7

Sloopactiviteiten

 

   

Sloopactiviteiten (anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht)

   

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo, bedraagt het tarief:

       

€ 185,05

 

 

 

2.3.8

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.8.1

     

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.8.2

     

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2. eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo bedraagt het tarief:

           

€ 100,00

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo bedraagt het tarief:

 

         

€ 100,00

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

2.3.11.1

           

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken (containers, steigers en andere voorwerpen of materialen) als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid onder j en k van de Wabo, in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief per te plaatsen voorwerp of hoeveelheid materiaal:

           

€ 100,00

2.3.11.2

       

Opslag van roerende zaken in de vorm van driehoeksborden

Indien de aanvraag betrekking heeft op het plaatsen van driehoeksborden zoals bedoeld in de bijlage van artikel 2.1.5.1. eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

   

€ 100,00

2.3.12

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.12.1

   

Indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NVN 5725, uitgave 1999, naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft:

   

€ 26,40

2.3.12.2

 

Indien de aanvraag verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave 1999, naar de bodemgesteldheid betreft:

 

€ 52,90

2.3.12.3

 

Indien de aanvraag een nader onderzoek of saneringsonderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft:

 

€ 105,70

2.3.12.4

   

Indien de aanvraag het digitaal verstrekken door een ambtenaar van bodeminformatie ten behoeve van verkoop of taxatie van een pand of perceel betreft, per kwartier:

   

€ 25,00

2.3.12.5

 

Indien de aanvraag het verstrekken van het gehele digitale bestand van bodemonderzoeken betreft:

 

€ 317,20

 

 

 

2.3.13

Akoestisch onderzoek

 

2.3.13.1

     

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een akoestisch onderzoek ter voldoening aan het gestelde in hoofdstuk II, IV, VI of VII, telkens afdeling 2 van het Bouwbesluit:

     

€ 52,90

2.3.13.2

   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een advies voor het onder 2.3.13 bedoelde akoestisch onderzoek:

   

€ 52,90

2.3.13.3

   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 82a van de Wet geluidhinder:

   

€ 52,90

2.3.13.4

   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunningsaanvraag waarbij hogere grenswaarden Wet geluidhinder aan de orde zijn:

   

€ 132,10

 

 

 

2.3.14

Natuurbescherming

 

2.3.14.1

           

Het tarief bedraagt:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in nabijheid van een Natura 2000 gebied als bedoeld in artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

Het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming

 

2.3.14.2

                                           

Restitutie

I. Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

II. Restitutie bij intrekking aanvraag

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

a.  indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

b.  indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

 

2.3.14.3

           

Leges worden niet geheven voor:

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

 

 

2.3.15

               

Vergunningsvrije activiteiten

Als bij de behandeling van een aanvraag van een omgevingsvergunning blijkt dat de activiteit in zijn geheel vergunningsvrij kan worden uitgevoerd, bedraagt het tarief in geval van:

Omgevingsvergunning bouwen:

Omgevingsvergunning kappen:

Omgevingsvergunning opslag van roerende zaken:

Omgevingsvergunning aanlegactiviteiten:

Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik:

       

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

Hoofdstuk 4 Vermindering/Verhoging

2.4.1

Vermindering bij vooroverleg of principeverzoek

 

           

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een principeverzoek als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

2.4.2

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

 

   

Indien op grond van artikel 4:20b van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege een omgevingsvergunning is verleend wordt:

 

75 %

 

van de legeskosten geheven

 

 

2.4.3

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op vermindering van een deel van de leges. De vermindering bedraagt

   

75 %

 

van de op grond van de voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. Het verzoek dient schriftelijk te gebeuren

 

 

2.4.4

Intrekking verleende omgevingsvergunning

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project intrekt op schriftelijk verzoek, ingediend binnen 2 jaar na verlening van de betreffende omgevingvergunning, bestaat aanspraak op vermindering van een deel van de leges, mits van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De vermindering bedraagt:

       

20 %

 

van de voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.4.5

         

Verhoging

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, verhoogd met 10 % van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van € 1.500,00

 

 

2.4.6

                                             

Vermindering bij energiezuinig bouwen

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo worden, indien de bouwkosten niet hoger zijn dan € 1.000.000,00, de op grond van 2.3.1.1. berekende leges na feitelijke realisatie van de betreffende bouwactiviteit verminderd met:

In geval van volledige nieuwbouw of ingrijpende renovatie:

Bij een Energie Prestatie Coëfficiënt van 20%-39% lager dan de EPC-eis:

Bij een Energie Prestatie Coëfficiënt van 40%-59% lager dan de EPC-eis:

Bij een Energie Prestatie Coëfficiënt van 60%-79% lager dan de EPC-eis:

Bij een Energie Prestatie Coëfficiënt van 80% of meer lager dan de EPC-eis:

Het bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie feitelijk behaalde Energie Prestatie Coëfficiënt dient na realisatie door middel van overtuigend bewijs te worden aangetoond en goedgekeurd door de gemeentelijke toezichthouder.

In geval van renovatie:

Indien het energielabel 2 klassen verbetert ten opzichte van de bestaande toestand:

Indien het energielabel 3 klassen verbetert ten opzichte van de bestaande toestand:

Indien het energielabel 4 klassen verbetert ten opzichte van de bestaande toestand:

De verbetering dient te worden aangetoond door middel van geldige energie labels van het gebouw voor en na de renovatie en goedgekeurd door de gemeentelijke toezichthouder.

             

20%

40%

60%

80%

         

20% 

40% 

60%

     

Hoofdstuk 5 Diversen

2.5.1

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.5.1.1

           

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in onder 2.3.1 betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds vergunning is verleend, maar waarvan geen gebruik is gemaakt, worden de oorspronkelijk geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is voor de nieuw aan te vragen omgevingsvergunning met dien verstande dat deze verrekening nimmer minder dan € 200,00 zal bedragen

 

2.5.1.2

             

Het bepaalde onder 2.5.1.1 vindt geen toepassing, indien de afwijking zodanig is, dat van een nieuw bouwplan dient te worden gesproken. Van een nieuw bouwplan is in elk geval sprake, indien voor het bouwplan een ontheffing van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in de artikelen 2.1 lid 1 onder c en lid 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht noodzakelijk is, of , indien dit bij de oorspronkelijke vergunning reeds het geval was, opnieuw noodzakelijk is.

 

 

 

 

2.5.2

Bestemmingsplan: nieuw/wijziging/herziening

 

2.5.2.1

   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

     

 

2% van de bouwkosten met een minimum van € 2.600,00, exclusief de kosten van de noodzakelijke onderzoeken. Met instandhouding van de minimumleges, blijft de heffing van 2 % van de bouwkosten achterwege wanneer de aanvrager zelf zorg draagt voor de aanlevering van alle voor het in procedure brengen van een wijziging/herziening van een bestemmingsplan benodigde bescheiden.

 

2.5.2.2

   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

     

 

2% van de bouwkosten met een minimum van € 2.600,00, exclusief de kosten van de noodzakelijke onderzoeken. Met instandhouding van de minimumleges, blijft de heffing van 2 % van de bouwkosten achterwege wanneer de aanvrager zelf zorg draagt voor de aanlevering van alle voor het in procedure brengen van een wijziging/herziening van een bestemmingsplan benodigde bescheiden.

 

 

 

 

2.5.3

Overschrijven van een verleende omgevingsvergunning

 

 

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning:

 

€ 79,30

 

 

 

2.5.4

Bouwverordening

 

2.5.4.1

     

Inzage in bescheiden betreffende een bestaand bouwwerk, per afzonderlijk bouwdossier:

- Met behulp van een ambtenaar, per kwartier of gedeelte daarvan:

- Zonder hulp van een ambtenaar, per kwartier of gedeelte daarvan:

   

€ 12,70

€ 6,30

2.5.4.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het opheffen van een stookverbod betreffende een rookkanaal:

 

€ 132,10

2.5.4.3

   

Het onder 2.5.4.2 vermelde legesbedrag wordt verhoogd met het in rekening te brengen tarief van de externe dienstverlener.

 

 

2.5.5

Controle uitzetten rooilijnen

 

     

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot controle van (een) rooilijn(en) ten behoeve van een perceel binnen een jaar, nadat de rooilijn(en) voor het eerste is (zijn) aangegeven:

   

€ 79,30

 

   

 

2.5.6

Schadebesluit

 

2.5.6.1 

Het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een zelfstandig schadebesluit:

€ 317,20

2.5.6.2

 

De ingevolge lid 1 verschuldigde leges worden, ingeval van toekenning van de schadevergoeding, geheel gerestitueerd;

 

2.5.6.3

   

De ingevolge lid 1 verschuldigde leges moeten voldaan zijn, voordat een verzoek ter advisering wordt voorgelegd aan de in te schakelen deskundige.

 

 

 

 

2.5.7

Ontheffing geluidhinder

 

       

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing voor het buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer toestellen of (geluids)apparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder wordt veroorzaakt op grond van artikel 4.1.5 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

           

€ 53,95

 

 

 

2.5.8

   

Bestemmingsplaninformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bestemmingsplaninformatie:

   

€ 52,90

 

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet of artikel 2.3.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning) indien er sprake is van:

3.1.1 

De vestiging van een nieuw bedrijf: 

€ 225,85 

3.1.2 

De overname van een bestaand bedrijf: 

€ 225,85 

3.1.3

           

Aan een melding van een of meer mutaties op een vigerende Drank- en Horecavergunning of Exploitatievergunning, welke niet tot gevolg heeft dat de betreffende vergunning naar aanleiding van deze melding moet worden ingetrokken of dat er ten gevolge van deze melding extra vergunningsvoorwaarden moeten worden toegevoegd en/of opgenomen, zijn geen legeskosten verbonden.

 

 

3.1.4

         

Een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard, niet zijnde een evenement zoals bedoeld in artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening:

   

 

€  55,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

         

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 5.2.4. van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen voor het organiseren van snuffelmarkten e.d.;

Indien het aan derden is toegestaan om deel te nemen aan de betreffende snuffelmarkten e.d.:

         

€  55,00

 

3.2.2

       

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2.1 en 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het houden van een op commerciële grondslag opgezet grootschalig evenement

   

€ 862,65

3.2.3

     

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2.1 en 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening

voor het houden van een grootschalig evenement op ideële grondslag: 

 

€ 143,75

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

     

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het exploiteren of wijzigen van een inrichting als bedoeld in artikel 3.1.1. sub c van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meersen: 

 

€ 862,65

3.3.2

   

Het in 3.3.1 genoemde legestarief wordt verhoogd met het bedrag dat door de Geneeskundige Gezondheidsdienst in rekening wordt gebracht voor het verrichten van een technische hygiëne inspectie in de inrichting.

 

3.3.3

     

Het onder 3.3.2 aangehaalde bedrag wordt vervolgens jaarlijks in rekening gebracht voor de technische hygiëne inspectie die ieder jaar voor 1 januari dient plaats te vinden;

 

 

3.3.4 

Het in 3.3.2 en 3.3.3 bedoelde bedrag wordt vooraf ter kennis van de exploitant gebracht.

 

Hoofdstuk 4 Standplaatsen

3.4.1

                 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag ingevolge artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meersen tot het innemen van een standplaats of tot het anderszins te koop aan bieden van goederen:

Per dag:

Per kalendermaand:

Per kwartaal:

Voor een jaar:

Voor een doorlopende vergunning per kwartaal:

Voor een doorlopende vergunning per jaar:

       

€ 22,25

€ 68,40

€ 172,35

€ 287,70

€ 71,95

€ 287,70

 

Behoort bij het raadsbesluit van 12 december 2019.

Mij bekend,

 

De griffier,