Gemeente Meerssen | VERKEERSBESLUIT

Officiele publicatie

VERKEERSBESLUIT

Verkeersbesluit inzake een gehandicapte parkeerplaats (GPP) op kenteken, Humcoverstraat 16

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meerssen;

Gezien het verzoek van de heer Mevrouw AMB Pluymaekers-Tilmans, Humcoverstraat 16

6231 JP Meerssen, om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op kenteken nabij haar woning;

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en (o.m. artikel 12) het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegende,

dat blijkens medisch advies de loopafstand van betrokkene zeer beperkt is;

dat betrokkene beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart (versie bestuurder);

dat er derhalve een medische indicatie is voor het beschikken over parkeergelegenheid zo dicht mogelijk bij de toegangsdeur van de woning;

dat de parkeerdruk op dit deel van de Humcoverstraat, blijkens onderzoek zodanig is dat geen zekerheid bestaat dat op zeer korte afstand tot de woning van betrokkene een parkeergelegenheid bestaat voor haar auto;

dat haar auto regulier deel uit maakt van de auto’s die op de langs-parkeerplaatsen van de Humcoverstraat geparkeerd worden;

dat het toekennen van een GPP op kenteken derhalve geen vermindering van het aantal parkeerplaatsen te weeg brengt;

dat genoemde weg is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Meerssen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk dd. 29 augustus 2017 heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het ontwerp van het besluit ter visie heeft gelegen vanaf van 17 augustus 2017 t/m 27 september 2017;

dat gedurende voornoemde termijn geen zienswijzen zijn ingekomen;

dat er geen aanleiding is om het ontwerp verkeersbesluit aan te passen of te wijzigen;

BESLUITEN:

door middel van het plaatsen markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord (kenteken auto) een parkeerplaats vóór het perceel Humcoverstraat 16 (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) aan te wijzen, als gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd voor het voertuig met het op het onderbord aangegeven kenteken.

Meerssen, 1 oktober 2017.

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

E.H.G. Moonen

(beleidsadviseur Ruimte)

Bijlage: bebordingstekening behorende bij verkeersbesluit

Relevante documenten en links