Gemeente Meerssen | Vastgesteld wijzigingsplan en verleende omgevingsvergunning schapenstal Raar 50, Meerssen

Officiele publicatie

Vastgesteld wijzigingsplan en verleende omgevingsvergunning schapenstal Raar 50, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.9a, lid 1 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 4 september 2012 hebben besloten tot ongewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan “Raar 50 te Meerssen” en verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een schapenstal in samenhang met het veranderen van de bestaande inrichting met paarden, schapen, vleesstieren, vleesvarkens en sierhoenders op het adres Raar 50 te Meerssen.

Het plangebied omvat de locatie Raar 50 te Meerssen, percelen kadastraal bekend Meerssen, sectie L nummers 341 (deels) en 343. Het doel van het wijzigingsplan en omgevingsvergunning is de huidige bedrijfsbestemming en bouwvlak te vergroten om de realisatie van een schapenstal mogelijk te maken.

Er is toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen 2011. Artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen.

Het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen vanaf 13 september 2012 tot en met 24 oktober 2012, op afspraak, ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (043-3661702), in het gemeentehuis, Beekstraat 51 te Meerssen. Het wijzigingsplan met de bijbehorende stukken zijn ook in te zien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning staat gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning kenbaar hebben gemaakt of door belanghebbenden die redelijkerwijze niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het vastgestelde wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning niet. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Meerssen,

12 september 2012
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN