Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan en besluit omgevingsvergunning Bergbezinkbassins Geulle Rothem

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan en besluit omgevingsvergunning Bergbezinkbassins Geulle Rothem

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 15 december 2016 het bestemmingsplan ‘Bergbezinkbassins Geulle Rothem’ gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Meerssen een omgevingsvergunning ten behoeve van het realiseren van een bergbezinkbassin tussen de Maastrichterweg en Emmaweg te Rothem verleend op 31 januari 2017.

Het plan

Het plan betreft het mogelijk maken van 2 bergbezinkbassins in de gemeente, waarmee tijdens hevige regenbuien gezorgd kan worden voor een betere afvoer van het riool- en regenwater. Eén bergbezinkbassin wordt gesitueerd aan de Hussenbergstraat in Geulle, in het bos aan de rand van het bebouwd gebied, kadastraal bekend Geulle, sectie A nummer 4883 gedeeltelijk. Het andere wordt gesitueerd tussen de Maastrichterweg en Emmaweg te Rothem, kadastraal bekend gemeente Meerssen, sectie B nummer 6503 gedeeltelijk.

De wijziging welke met de vaststelling is doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan, betreft een marginale aanpassing van het plangebied aan de Hussenbergstraat, conform de feitelijke situatie.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Ter inzage en beroep

Voornoemde besluiten en de bijbehorende stukken liggen van 1 februari 2017 tot en met 14 maart 2017 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen (tel. 14 043). Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.BP05009-VG01.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Meerssen, 1 februari 2017

Burgemeester en Wethouders van Meerssen