Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan ‘Rothemermolen’

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Rothemermolen’

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 4 juni 2009 het bestemmingsplan ‘Rothemermolen’ en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan ‘Rothemermolen’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Met het bestemmingsplan ‘Rothemermolen’ wordt beoogd een juridisch planologisch kader te bieden voor de ontwikkelingen ter plekke van het rijksmonument ‘de Rothemermolen’ aan de Molenweg 5–7, 6231 BL te Rothem, welke de realisatie van 4 woonkavels en de herinrichting van de omringende gronden betreffen.

Het bestemmingsplan met bijbehorende beelkwaliteitsplan liggen met ingang van 11 juni 2009 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage, op afspraak (telefoonnummer 043-3661702), bij het Klantenbureau Bouwen en Milieu, ter gemeentesecretarie, Beekstraat 51 te Meerssen.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/2886. Klik vervolgens op mapje Zaak.

Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00–17.00 uur).

De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710. Email: info@meerssen.nl

Meerssen,

10 juni 2009
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.