Gemeente Meerssen | Uitvoeringsbesluit bestrijding parkeerexcessen Geulle

Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent uitvoering bestrijding parkeerexcessen Geulle

Burgemeester en wethouders van Meerssen,

Overwegende,

Dat het naar hun oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente en tevens buitensporig is met het oog op de beschikbare parkeerruimte, wanneer voertuigen met een lengte (met inbegrip van lading) van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter in of nabij woonwijken, langs verkeersaders of langs wegen buiten de bebouwde kom worden geparkeerd.

Gelet op artikel 5.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening

BESLUITEN:

  • 1.
    Het parkeren van voertuigen, die met inbegrip van de lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te verbieden op zaterdagen, zon- en feestdagen gedurende de gehele dag en op werkdagen tussen 18.00 en 08.00uur, op alle wegen binnen de dorpskern Geulle, met uitzondering van de volgende locatie:
    • Parkeerterrein Andreas Sauerlaan

  • 2.
    Dit besluit met ingang van 1 april 2012 in werking te laten treden.

Ter continuering van het bovenvermelde besluit is dit opnieuw vastgesteld d.d. 21 maart 2017.