Gemeente Meerssen | Terinzageleggingvastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Meerssen

Officiele publicatie

Terinzageleggingvastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Meerssen

In verband met een technisch probleem is het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied niet ter inzage gelegd vanaf 16 mei 2013 zoals vermeld in de publicatie in week 19, maar pas vanaf 17 mei 2013. Dit betekent dat de termijn van terinzagelegging met een dag wordt verlengd van 26 juni tot 27 juni 2013.

Degene die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt binnen de termijn van terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan kan, gedurende bovengenoemde termijn, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, schriftelijk een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt. Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan daarin wijzingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp kan een ieder gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de wijzigingen schriftelijk bedenkingen inbrengen.

Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bereikbaar onder telefoonnummer 070-4264426) heft een griffierecht.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl of de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur) en tevens op afspraak bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (043-3661702 of 043-3661710).

Burgemeester en wethouders van Meerssen