Gemeente Meerssen | Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Moorveldshof

Officiele publicatie

Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Moorveldshof

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Meerssen in haar vergadering van 10 februari 2011 het bestemmingsplan Moorveldshof gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Met het bestemmingsplan ‘Moorveldshof’ wordt het juridisch-planologisch kader geboden om in de hoeve Schonen Steynweg nr. 4, 5 en 6, ook bekend als hoeve Moorveldshof (6237 NA), een kliniek te mogen beginnen voor specialistische dagzorg en dagbehandelingen in combinatie met de functies wonen, kantoor, openbare dienstverlening, onderwijs, maatschappelijke doeleinden en de bijbehorende voorzieningen e.e.a. binnen bepaalde kaders.

De wijzigingen in het plan hebben betrekking op:

  • Het toevoegen van een definitie van het begrip kliniek: ‘inrichting waar patiënten worden behandeld en verpleegd, niet zijnde in de functie van een maatschappelijke opvangvoorziening.’
  • Het opnemen van het niet-freatisch grondwaterbeschermingsgebied en het bodembeschermingsgebied Mergelland op de plankaart en in de toelichting en in de regels een verwijzing naar de provinciale milieuverordening m.b.t. deze beschermingsgebieden.
  • De toelichting wordt aangepast zodat wordt uitgegaan van een maatgevende bui met een herhalingstijd van gem. 25 jaar (35 mm in 45 minuten) met een doorkijk naar 100 jaar (45 mm in 30 minuten). Na de 25 jaars bui dienen de voorzieningen binnen 24 uur weer beschikbaar te zijn.

Vanaf 17 maart 2011 t/m 27 april 2011 liggen de stukken op afspraak terinzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702). U kunt de stukken ook raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur).

Gedurende bovenstaande termijn kunnen degenen, die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

16 maart 2011
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.