Gemeente Meerssen | Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kom Bunde incl. Kasen

Officiele publicatie

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kom Bunde incl. Kasen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan Kom Bunde (postcode 6241) ter inzage ligt. Het betreft hier een actualisatie van een aantal verouderde bestemmingsplannen, waardoor het grote aantal geldende bestemmingsplannen voor deze gebieden wordt teruggebracht. Hierdoor wordt een grote verbeterslag gemaakt op het gebied van eenduidigheid, vereenvoudiging van (afdoenings)procedures en duidelijkheid betreffende het gevoerde planologische beleid voor zowel overheid als burger. In het bestemmingsplan Kom Bunde is tevens een uitbreiding voorzien van het Zorgcentrum De Wilgenhof. Wonen Meerssen heeft het voornemen de huidige 50 zorgplaatsen en 11 aanleunwoningen uit te breiden met een afdeling van in totaal 20 verpleegplaatsen. Hiervoor zal het gedeelte van het gebouw waar momenteel de tijdelijke schoollokalen zijn gesitueerd worden verbouwd en aan de zijde van het binnenterrein aan de Pastoorslaan zal een nieuwe uitbreiding worden gerealiseerd. Deze nieuwbouw zal in één bouwlaag worden gebouwd.

Vanaf 14 april 2011 t/m 25 mei 2011 liggen de stukken op afspraak ter inzage bij het klantenbureau van de afdeling Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. De stukken zijn tevens te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Mensen zonder internet kunnen gratis gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur).

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met mevrouw ir. Renée Kuppers MBA (tel. 043-3661705). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

13 april 2011
Burgemeester en wethouders van Meerssen.