Gemeente Meerssen | Ter inzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Appartementen Vliegenstraat 50 Bunde

Officiele publicatie

Ter inzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Appartementen Vliegenstraat 50 Bunde

De gemeenteraad van Meerssen heeft op 29 september 2021 het bestemmingsplan ‘Appartementen Vliegenstraat 50 Bunde’ ongewijzigd vastgesteld. De gemeenteraad stelde geen exploitatieplan vast. Omdat het plan de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk maakt, is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Een bestemmingsplan heeft een wettelijke status. In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Wilt u het wijzigingsplan bekijken?

Van 4 november tot en met 16 december 2021 kunt u het bestemmingsplan en bijbehorende stukken op afspraak bekijken in het gemeentehuis. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van het bestemmingsplan of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. U kunt de stukken ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO. 0938.BP03007-VA01).

Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan?

Als u eerder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad, dan kunt u tot en met 16 december 2021 laten weten dat u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Dit heet beroep indienen. Een beroepschrift moet u schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt geen beroepschrift indienen als u redelijkerwijs kan worden verweten dat u geen zienswijzen heeft kenbaar gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Als beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Beroepschriften en verzoeken om voorlopige voorziening kunt u indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail naar info@meerssen.nl.