Gemeente Meerssen | Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Camping ‘t Geuldal’

Officiele publicatie

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Camping ‘t Geuldal’

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 28 juli t/m 7 september 2022 voor eenieder het ontwerp bestemmingsplan ‘Camping ‘t Geuldal’ ter inzage ligt.

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Camping ‘t Geuldal’ de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen. Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening aangegaan waarvan de zakelijke beschrijving ter inzage wordt gelegd. Met deze overeenkomst zijn de kosten anderszins verzekerd. De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van de camping.

Wat houdt dit nieuwe bestemmingsplan in?

Het gaat om een ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Gemeentebroek 13-15, 6321 RV Meerssen. Het plangebied betreft (voor zover gelegen binnen de gemeentegrens van Meerssen) de kadastrale percelen gemeente Meerssen – sectie B – nummers 5204, 5205, 5206, 5207, 6520 en 6521. Deze percelen vormen samen camping ’t Geuldal, inclusief de nieuw aan te leggen natuurspeelplaats. Deze maakt deel uit van de doorontwikkeling van de camping.

Met dit nieuwe bestemmingsplan is ervoor gekozen om voor de gehele camping een nieuw planologisch-juridisch kader vast te leggen, waarmee recht wordt gedaan aan de feitelijke situatie alsook een duurzame regeling wordt geboden voor de komende jaren. Daarnaast wordt met dit plan de aanleg van een natuurspeelpaats mogelijk gemaakt.

Een deel van het eigendom van de initiatiefnemer (behorende tot de camping) is gelegen op het grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Tevens heeft voorliggende planontwikkeling betrekking op een perceel in eigendom van de gemeente Meerssen, gelegen binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul. Voorliggend bestemmingsplan is dan ook 'gemeentegrensoverschrijdend', waarbij de gemeenteraden van beide gemeenten een besluit nemen.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Een bestemmingsplan heeft een wettelijke status. In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. In dit geval gaat het om het perceel Gemeentebroek 13-15, 6321 RV Meerssen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wilt u het ontwerp bestemmingsplan bekijken?

Van 28 juli t/m 7 september 2022 kunt u het bestemmingsplan en bijbehorende stukken op afspraak in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van het bestemmingsplan of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. U kunt de stukken ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0938.BP03009-ON01).

Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan?

Dan kunt u een zogenaamde zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Meerssen. Dat kan gedurende de termijn van terinzagelegging. U kunt uw zienswijze zowel schriftelijk als mondeling indienen. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze kunt u sturen aan: de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de afdeling Ruimte. Maak hiervoor een afspraak met de heer drs. E Wezenberg (telefoonnummer 14 043). Er wordt een verslag gemaakt van uw mondelinge zienswijze. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Meerssen,

28 juli 2022
Burgemeester en wethouders van Meerssen