Gemeente Meerssen | Sfeervol Meerssen

Officiele publicatie

Sfeervol Meerssen

BESLUIT

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

Beperking doorrijhoogte viaduct Tunnelweg.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Gemeente Meerssen

Bezoekadres: Bestuurscentrum Beekstraat 51 6231 LE Meerssen

Telefoon 14 043 Fax 043-3648100

Postadres: Postbus 90 6230 AB Meerssen

KVK-nummer: 50443089

Overwegende,

dat de Tunnelweg en de Vliegveldweg gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg met een bijbehorende maximumsnelheid van 60 km/uur buiten de bebouwde kom;

dat beide wegen vormgegeven zijn conform de Duurzaam Veilig visie;

dat de CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) voor nieuwe situaties een gewenste doorrijhoogte van 4,50 m. adviseert en in ieder geval minimaal 4,25 m.;

dat onlangs een hoogtemeting heeft plaatsgevonden voor de onderdoorgang van het viaduct op de kruising van de Tunnelweg en de Vliegveldweg;

dat de bestaande hoogte van het viaduct 4,12 m. a 4,20 m. bedraagt;

dat de CROW een doorrijhoogte beperking adviseert voor een gemeten hoogte kleiner dan 4,15 m.;

dat gelet op de minimale doorrijhoogte van 4,12 m. het daarom wenselijk is om verkeersbord Cl9 (beperking doorrijhoogte) te plaatsen;

dat het getal op de bebording maximaal 3,9 m. mag bedragen;

dat in beginsel dit verkeersbord boven de rijbaan geplaatst wordt;

dat het verstandig is de huidige voorwaarschuwingsborden te vervangen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheid Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

dat het ontwerpbesluit ter visie heeft gelegen van 6 februari 2014 tot en met 19 maart 2014;

dat geen zienswijzen zijn ingekomen;

2014/282