Gemeente Meerssen | Ontwerpwijzigingsplan “Weert 93 te Bunde” gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Ontwerpwijzigingsplan “Weert 93 te Bunde” gemeente Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 22 maart 2018 gedurende zes weken voor eenieder het ontwerpwijzigingsplan “Weert 93 te Bunde” met het bijhorende ontwerpbesluit ter inzage ligt. Met het ontwerpwijzigingsplan “Weert 93 te Bunde” wordt beoogd een juridisch-planologisch kader te bieden voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf en de realisatie van een aardappel- en werktuigenloods, op het adres Weert 93, 6241 GS te Bunde, kadastraal bekend Bunde Sectie C nrs. 1800, 1892, 1893. Het bestemmingsplan “Buitengebied Meerssen” geeft (onder voorwaarden) de mogelijkheid aan het college van burgemeesters en wethouders de bestemming 'Agrarisch met waarden' te wijzigen in de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf'’. Met dit wijzigingsplan wordt hieraan uitvoering gegeven. In het kader van het betreffende project is een anterieure grondexploitatieovereenkomst aangegaan. Een beknopte samenvatting van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzagetermijn: het ontwerpwijzigingsplan, ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 22-03-2018 t/m 02-05-2018 op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen (telefoon 14 043), Markt 50 in Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (GML bestand NL.IMRO.0938.BP04006-ON01).

Zienswijzen: gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak metde heer Jaap Zomerplaag (tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.