Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan Damiaanberg

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Damiaanberg

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 2 juli 2009 gedurende een periode van 6 weken voor een ieder het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Damiaanberg’, op afspraak, ter inzage ligt bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu (043-3661702).

Met het bestemmingsplan ‘Damiaanberg’ wordt beoogd een juridisch planologisch kader te bieden voor de realisatie van een woningbouwproject met 9 bouwkavels, 9 woningen en een wooncomplex met 11 appartementen ter plekke van het terrein van het voormalige klooster Damiaanberg, gelegen op het perceel Damiaanberg 16, het perceel Lange Raarberg 36 te Meerssen en het aanliggende bosperceel aan de Korte Raarberg, kadastraal bekend Meerssen, sectie A, nummers 3942, 3239 en 3747.

Ten behoeve van het bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld omdat tussen gemeente en initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is getekend.

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de Afdeling Bouwen & milieu, na telefonische afspraak met dhr. Jaap Zomerplaag (043-3661620). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/5877. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00–17.00 uur).

De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710. Email: info@meerssen.nl.

Meerssen,

1 juli 2009
Burgemeester en wethouders van Meerssen.