Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat Geulle

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat Geulle

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 10 maart 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen:

  • Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwbouwwoning-Nachtegaalstraat-Geulle’ en het bijhorende ontwerpbesluit;
  • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Het plangebied omvat het perceel gelegen aan de Nachtegaalstraat te Geulle tussen huisnummers 7 en 9, 6243 AS Geulle, kadastraal bekend Geulle, Sectie A nummer 4975. Met het bestemmingsplan ‘Nieuwbouwwoning-Nachtegaalstraat-Geulle’ wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor de realisatie van een vrijstaande nieuwbouwwoning.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt op verzoek van de aanvragers toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

In het kader van het betreffende project is een anterieure grondexploitatieovereenkomst aangegaan (vastgesteld op 1-3-2016 door het college van B&W). Een beknopte samenvatting van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen van 10-03-2016 t/m 20-04-2016 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte van de gemeente Meerssen (via het gemeentelijke KCC, tel. 14 043), Markt 50 Meerssen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (GML bestand NL.IMRO.0938.BP02002-VG01).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze dient u te richten aan: De gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak met de heer ir. Jaap Zomerplaag (via het KCC, tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen, 9 maart 2016

Burgemeester en Wethouders van Meerssen