Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan, -besluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder Woningbouw Pastoor Dom. Hexstraat, Meerssen

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan, -besluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder Woningbouw Pastoor Dom. Hexstraat, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 20 juni 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen:

  • Ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Pastoor Dom. Hexstraat en het bijhorende ontwerpbesluit;
  • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning;
  • Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder.

Het plangebied omvat de percelen plaatselijk bekend Hoogveldweg 63 t/m 69 en Pastoor Dom. Hexstraat 67 t/m 121, 6231 HE Meerssen, kadastraal bekend Meerssen, sectie E nummer 1273 en Meerssen Sectie E nummer 1272. Met het bestemmingsplan ‘Woningbouw Pastoor Dom. Hexstraat’ wordt beoogd een juridisch- planologisch kader te bieden voor de realisatie van een appartementencomplex met 15 levensloopbestendige woningen en 13 eengezinswoningen, inclusief parkeervoorzieningen.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt op verzoek van de aanvragers toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

In het kader van het betreffende project is een anterieure grondexploitatieovereenkomst aangegaan (vastgesteld op 11-6-2013 door het college van B&W). Een beknopte samenvatting van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen van 20 juni t/m 31 juli 2013 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Bouwen & Milieu (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 in Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. U kunt deze richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen na telefonische afspraak worden ingediend bij ir. Jaap Zomerplaag van de afdeling Bouwen & Milieu (tel. 043-3661620). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

19 juni 2013
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

6231 HE