Gemeente Meerssen | Ontwerpbeheersverordening ‘Meerssen, Rothem en Weert’, Meerssen

Officiele publicatie

Ontwerpbeheersverordening ‘Meerssen, Rothem en Weert’, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat met ingang van 6 maart 2013 gedurende zes weken voor eenieder de ontwerp beheersverordening ‘Meerssen, Rothem en Weert’ ter inzage ligt.

Op basis van artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening kan de gemeente bepalen om, in plaats van een bestemmingsplan, een beheersverordening op te stellen. De beheersverordening ‘Meerssen, Rothem en Weert’ vervangt alle vigerende bestemmingsplannen, vrijstellingen en ontheffingen die in het betreffende besluitgebied gelden. Het besluitgebied van beheersverordening ‘Meerssen, Rothem en Weert’ wordt globaal gevormd door de kern van Meerssen, met inbegrip van de kernen Weert en Rothem. Het centrum van de kern Meerssen maakt ook onderdeel uit van het besluitgebied.

Tijdens de termijn van terinzagelegging zal een inspraak- en informatiebijeenkomst georganiseerd worden voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Informatie over de informatiebijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar gemotiveerde inspraakreactie omtrent de ontwerp beheersverordening kenbaar maken. Mondelinge inspraakreacties kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met mevrouw ir. Renée Kuppers MBA (tel. 043-3661705). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen, te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

U kunt de ontwerp beheersverordening Meerssen, Rothem en Weert op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu in het gemeentehuis, Beekstraat 51 te Meerssen, tel. 043-3661702 / 043-3661710.

U kunt de ontwerp beheersverordening ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Meerssen,

5 maart 2013
Burgemeester en wethouders van Meerssen.