Gemeente Meerssen | Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Officiele publicatie

Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

De 18 gemeenten binnen de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. In dit kader maakt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen bekend dat de ontwerp structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ ter inzage ligt. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijke leidraad voor het opstellen van toekomstige bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen en is ze het toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. De ontwerp structuurvisie is tot stand gekomen op basis van breed ambtelijk en bestuurlijk overleg binnen de regio Zuid-Limburg. Daarnaast zijn in Zuid-Limburg brede informatiesessies georganiseerd voor raadsleden en stakeholders.

Waar ter inzage

Van 21 juli t/m 8 september 2017 ligt de ontwerp structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ voor iedereen op afspraak ter inzage bij het Klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen, telefoon 14 043. U kunt de ontwerp Structuurvisie ook inzien via www.meerssen.nl.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan door iedereen een gemotiveerde zienswijze worden ingediend over de ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. Richt schriftelijk uw inspraakreactie aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen

Indienen van reacties per mail is niet mogelijk.

Vervolg

Na inzageperiode zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de zienswijzen. De gemeenteraad zal, met inachtneming van de ingediende reacties, de structuurvisie aangeboden krijgen ter vaststelling. De vaststelling van de structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ zal via de formele weg bekend worden gemaakt en via de gebruikelijke weg ter visie worden gelegd. Tevens wordt de structuurvisie digitaal raadpleegbaar gemaakt op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De Structuurvisie is voor burgers niet direct bindend. U kunt dan ook niet in bezwaar en/of beroep gaan tegen de vastgestelde Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. Een eensluidende structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ zal worden voorgelegd aan alle Zuid-Limburgse gemeenten.

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC) gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.