Gemeente Meerssen | Ontwerp bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2015

Officiele publicatie

Ontwerp bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op 5 oktober 2016 het ontwerp bestemmingsplan “Veegbestemmingsplan 2015” ter inzage ligt.

Het plan

Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak “Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance”, als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 en betreft de volgende percelen:

  • Andreas Sauerlaan 4, Geulle inzake het legaliseren van een viertal woningen;
  • Cazenderstraat 16, Meerssen inzake het legaliseren van een paardenstal en een hekwerk;
  • Gank 7, Geulle inzake het legaliseren van een recreatiewoning;
  • Genzon 46, Ulestraten inzake het legaliseren van een paardenstal en een loods;
  • Hulserstraat 35, Geulle inzake het legaliseren van een viertal woningen/appartementen;
  • Lange Raarberg, ongenummerd (kadastraal perceel Meerssen L237, 238, 253 en L260) inzake het legaliseren van paardenstallen en stalling/berging;
  • Vliegveldweg, ongenummerd (kadastraal perceel Meerssen, K408) inzake het legaliseren van een stal/berging en een aantal hekwerken;
  • Vliek 25, Ulestraten inzake het legaliseren van een tweetal stalletjes en het legaliseren van een tweetal uitbreidingen van bestaande stalletjes;
  • Westbroek 5a, Geulle inzake het legaliseren van een recreatiewoning en een stalling/berging.

Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen: van 5 oktober t/m 15 november 2016.

Indienen van zienswijzen: gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan en bijbehorende stukken kenbaar maken. Deze dient u te richten aan: de gemeenteraadvan Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Ruimte, na telefonische afspraak (via het KCC, tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Indienen per e-mail is niet mogelijk.

Waar ter inzage: u kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken op afspraak inzien bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043), Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.VBP06001-ON01.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.