Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Individuele gehandicaptenparkeerplaats ’t Höfke

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Individuele gehandicaptenparkeerplaats ’t Höfke

•Individuele gehandicaptenparkeerplaats ’t Höfke

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN;

gezien het verzoek van mevrouw Kurvers-Lahaije, ’t Höfke 8, te 6241 HC Bunde om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op kenteken voor het woonhuis ’t Höfke 8;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende,

dat blijkens medisch advies de loopafstand van betrokkene zeer beperkt is;

dat betrokkene reeds beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart (versie bestuurder);

dat er derhalve een medische indicatie is voor het beschikken over parkeergelegenheid zo dicht mogelijk bij de voordeur;

dat de parkeerdruk op ’t Höfke zodanig is dat geen zekerheid bestaat dat op zeer korte afstand tot de woning van betrokkene een parkeergelegenheid bestaat voor haar auto;

dat haar auto regulier deel uit maakt van de auto’s die op de parkeerplaats van ‘t Höfke geparkeerd worden;

dat het toekennen van een GPP op kenteken derhalve geen vermindering van het aantal parkeerplaatsen te weeg brengt;

dat genoemde weg is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Meerssen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat het ontwerp besluit is bekend gemaakt en ter inzage is gelegd vanaf 1 april 2015 t/m 12 mei 2015;

dat geen zienswijzen zijn ingekomen gedurende voornoemde termijn;

dat er geen aanleiding is om het ontwerp besluit aan te passen;

BESLUITEN:

door middel van het plaatsen markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord (kenteken auto) een parkeerplaats (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd voor het voertuig met het op het onderbord aangegeven kenteken.

Meerssen, 22 mei 2015.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

Krachtens mandaat,

E.H.G. Moonen

(beleidsadviseur afdeling Ruimte)

teke ning bebording ’t Hofke

Relevante documenten en links