Gemeente Meerssen | Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:het gesloten verklaren van de toegang tot de Markt op donderdag tussen 10.30 uur en 16.30 uur

Officiele publicatie

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:het gesloten verklaren van de toegang tot de Markt op donderdag tussen 10.30 uur en 16.30 uur

• het gesloten verklaren voor motorvoertuigen van de toegang tot de Markt op de donderdag tussen 10.30 uur en 16.30 uur.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen;

gezien het gegeven dat op de donderdag de weekmarkt plaatsvindt op de Markt;

overwegende,

dat het uit een oogpunt van verkeersveiligheid het noodzakelijk is dat de Markt gedurende de weekmarkt niet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer;

dat de ontoegankelijkheid zowel fysiek (paaltjes) als via bebording kenbaar moet zijn;

dat de Markt is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Meerssen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

BESLUITEN:

Middels het plaatsen van bord C06 met onderbord “van 10.30 uur tot 16. 30 uur”, van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een geslotenverklaring in te stellen voor de Markt gecombineerd met het fysiek afsluiten van de Markt ter hoogte van het kruispunt met de Kruisstraat/Gansbaan (zie tekening bebording).

Meerssen, 24 april 2013.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings mr. H.W. Schmidt

Situatie tekening bebording Markt Meerssen tijdens weekmarkt