Gemeente Meerssen | Meerssen - instellen parkeerverbod - Arnold Somyasingel

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - instellen parkeerverbod - Arnold Somyasingel, ter hoogte van huisnummers 165-235, Meerssen

Instellen parkeerverbod Arnold Somyasingel ter hoogte van huisnummers 165-235.

Documentnummer:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

En op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Overwegende,

dat er verschillende klachten en meldingen zijn binnengekomen over overlast van fout geparkeerde motorvoertuigen langs en op het trottoir;

dat er tegenover de appartementen is voorzien in parkeergelegenheid;

dat daarnaast ook langs de weg geparkeerd mag worden;

dat hierdoor de doorgang voor het autoverkeer en de hulpdiensten wordt gehinderd;

dat het wenselijk is dat hulpdiensten een vrije doorgang hebben;

dat om die reden de wens is geuit om aan één zijde een parkeerverbod in te stellen;

dat daarmee ook het verkeer beter gebruik kan maken van de bestaande parkeervakken;

dat daarmee een overzichtelijker wegbeeld ontstaat wat de verkeersveiligheid en doorgang ten goede komt;

dat de invoering van deze maatregel niet leidt tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het verkeer op andere wegen;

dat hiervoor de benodigde verkeersborden goed zichtbaar worden geplaatst;

Motivering

Om de verkeersveiligheid en een goede doorstroming te kunnen blijven garanderen is het

Belangrijk dat de wegen goed berijdbaar zijn. Momenteel komt het herhaaldelijk voor dat bestuurders hun voertuig langs de zijde van de weg parkeren. Dit zorgt ervoor dat het profiel van de weg gevaarlijk versmald wordt en dat de zowel doorgang als het in- en uitdraaien van de parkeervakken belemmerd wordt. Om deze redenen overweegt de gemeente een parkeerverbod in te stellen aan één zijde om bovenstaande problemen te voorkomen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

 • a)
  de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1,
  behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4,
  E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;
 • b)
  de volgende verkeerstekens op het wegdek:
  • 1.
   doorgetrokken strepen;
  • 2.
   aanduiding van fietsstroken;
  • 3.
   aanduiding van bus stroken en busbanen;
  • 4.
   voetgangersoversteekplaatsen;
  • 5.
   gele doorgetrokken strepen;
  • 6.
   gele onderbroken strepen
  • 7.
   haaientanden

In onderstaande tekst wordt aangegeven waar borden worden geplaatst en markeringen worden aangebracht.

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

 • 1.
  Door het plaatsen van de verkeersborden RVV E01 bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van huisnummer 165 t/m 235
  Betekenis verkeersbord:
  Hier mag je niet parkeren, geld alleen aan de kant van de weg waar het bord staat.
  Je mag hier wel even iemand afzetten.

Gehoord

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de politiedistrict Maastricht, Basisteam Heuvelland;

dat tijdens het vooroverleg op 23 januari 2020 door de politie kenbaar gemaakt is dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

Besluiten

Het college maakt bekend voornemers te zijn:

 • 1.
  Door het plaatsen van de verkeersborden RVV E01 bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een parkeerverbod in te stellen in de Pastoor Arnold Somyasingel ter hoogte van huisnummer 165 t/m 235.
 • 2.
  Op het pleintje worden tijdelijke parkeervakken geduid in wegenverf en zal er een
 • 3.
  Een inritconstructie worden aangelegd voor de ontsluiting van de het pleintje
 • 4.
  Bestaande vakken beter duiden met witte klinkers
 • 5.
  Dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

Meerssen, 3 maart 2020

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M Spees.

 

Bijlage

Bebording en bijkomende maatregelen parkeerverbod Pastoor Arnold Somyasingel 211 t/m 213