Gemeente Meerssen | Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 1e wijziging

Officiele publicatie

Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 1e wijziging

De heffingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen  (BSGW);

overwegende:

dat het dagelijks bestuurvan BsGW op grond van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamen­werking gemeenten en waterschappen bevoegdis de ambtenaar als bedoeldin artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (heffingsambtenaar), aan te wijzen;

dat het dagelijks bestuurvan BsGW op 3 januari 2014 heeft beslotenom de heer W.C.G. Fiddelaers, Directeur van BsGW aan te wijzen als heffingsambtenaar;

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven  te mandateren; gelet op het bepaalde in afdeling10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

Artikel 1

De heffingsambtenaar mandateert aan het Hoofd afdelingPubliekszaken van de gemeente Heerlen, de heffingsbevoegdheid en - zover van toepassing- de bevoegdheid tot toezending of uitreiking van kennisgevingen, nota'sof ander schrifturen dan wel aanslagbiljetten ter zake de volgende heffingen op grond van een door het bevoegde bestuursorgaan van de gemeenteHeerlen vastgestelde regeling:)

 • a.
  leges;
 • b.
  marktgelden;
 • c.
  lijkbezorgingsrechten;
 • d.
  parkeerbelasting.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

1

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 juli 2016.

2

Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 1e wijziging ".

De ambtenaarals bedoeld in artikel 231,tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (heffingsambtenaar),
De directeur,
W.C.G. Fiddelaers Ondergetekende, verklaart zich akkoord met de voorgestelde mandatering . ......................................................................................plaats/datum ...........................................1.........................................naam/handtekening/functie