Gemeente Meerssen | Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Officiele publicatie

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Omgevingsvergunning

Voor: oprichten erfafscheiding

Locatie: Grondwerken, Container en Transportbedrijf Theelen B.V, Middenweg 1 A, 6061 ET Posterholt

Datum besluit: 26 november 2015

Zaaknummer: 2013-0883

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

InzageHet besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 2 december 2015 t/m 13 januari 2016:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via 31 43 389 78 12;

-in het gemeentehuis van Roerdalen, op de gebruikelijke plaats en tijden.

-Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.

-Ook kunt u de stukken, inclusief deze kennisgeving, gedurende de termijn van terinzagelegging inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plancode: NL.IMRO.9931.OVPHT2014MIDDENW1A-VG01.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Beroep instellen kan van 3 december 2015 t/m 13 januari 2016 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950,  6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, telefoon: 31 43 389 78 12