Gemeente Meerssen | Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 18 november 2020

Officiele publicatie

Intrekking van de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 18 november 2020’

De voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020, nr. 1790564-215027-PDC19;

besluit:

Artikel 1

De ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 18 november 2020’ wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio Zuid-Limburg en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 18 november 2020’.

Vastgesteld te Maastricht op 30 november 2020;
De voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg,
Mevrouw mr. J.M. Penn-te Strake

Toelichting

Met ingang van 1 december 2020 treedt de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’ in werking. Deze tijdelijke wet vervangt de door de voorzitters van de veiligheidsregio’s vastgestelde noodverordeningen. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg de noodverordening van 18 november 2020 in met ingang van de ingangsdatum van de tijdelijke wet. Het intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van de veiligheidsregio Zuid-Limburg.