Gemeente Meerssen | Instellen van een stopverbod op de Veeweg

Officiele publicatie

Instellen van een stopverbod op de Veeweg

•instellen van een stopverbod op de Veeweg.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen;

gezien het verzoek van de politie Limburg-Zuid, Basiseenheid Heuvelland alsmede van een aantal bewoners van de Veeweg; tot het instellen van een stopverbod (zuidwestzijde) op de Veeweg vanaf het kruispunt met de Parallelweg tot de Overste Breulenweg;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

overwegende,

dat de Veeweg is gecategoriseerd als erftoegangsweg II en derhalve een functie heeft in de verkeersafwikkeling;

dat op een deel (noordoostzijde) van de Veeweg langsparkeren is toegestaan;

dat de profielbreedte van de Veeweg zodanig gering is dat het stilstaan aan de zuidwestzijde van de Veeweg een belemmering vormt voor doorgaand verkeer;

dat deze belemmering ook aan de orde is wanneer fietsers en bromfietsers aldaar stilstaan, hetgeen tevens een verkeersonveilig situatie oplevert ter hoogte van de in- en uitgang van Stella Maris;

dat deze belemmering ook veroorzaakt wordt wanneer auto stilstaan of geparkeerd staan op het gedeelte van de Veeeweg voorbij de brug over de Geul;

dat het in verband met de doorstroming en de verkeersveiligheid het eveneens niet wenselijk is dat op de Veeweg gestopt wordt voor het halen en brengen van leerlingen;

dat er nabij Stella Maris (o.m. Molenveldweg en Parallelweg) voldoende gelegenheid is voor halen en brengen van leerlingen;

dat dit stopverbod dient te gelden voor de Veeweg vanaf het kruispunt met de Parallelweg tot de Overste Breulenweg;

dat hierdoor de verkeersveiligheid en de doorstroming op de Veeweg worden gewaarborgd;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de politie Limburg-Zuid, Basiseenheden Heuvelland;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

BESLUITEN:

door middel van het plaatsen van het bord E02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord OB501L een stopverbod in te stellen op de Veeweg (zuidwestzijde) vanaf het kruispunt met de Parallelweg tot aan de Overste Breulenweg (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening).

Meerssen, 24 april 2013.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings mr. H.W. Schmidt

Tekening situatie schets bebording Veeweg Meerssen