Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - reserveren van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - reserveren van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Meerssen

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Meerssen,

Gelet op:

 • Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
 • Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegende:

 • Dat de provincie Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de NAL regio Zuid vormen;
 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Meerssen een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur;
 • Dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;
 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);
 • Dat een plankaart is opgesteld waarin 7 locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;
 • Dat de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Meerssen;
 • Dat de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kan leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;
 • Dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;
 • Dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;
 • dat het verkeersbesluit is voorgelegd aan de politie;
 • dat genoemde weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Meerssen.
 • Dat de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;
 • Dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. In beginsel wordt er één parkeerplek ingericht en bij veelgebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s;
 • Dat door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort.
 • dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW-overleg plaatsvindt met de politiedistrict Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;
 • dat de politie schriftelijk op 23 april 2021 heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

Gelet op het bovenstaande, besluit de gemeente Meerssen:

 • Tot het aanwijzen van 14 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in bijlage 1 ‘Lijst laadlocaties’ en bijlage 2 ‘Plaatsingskaart Openbaar Laadnetwerk’;
 • Om bovenstaande reden de borden E04 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord “alleen voor opladen elektrische voertuigen”.

Motivering

De bovengenoemde straten zijn bij de gemeente Meerssen in beheer.

De gemeente Meersen wil het elektrisch vervoer bevorderen, aangezien zij de voordelen van elektrisch rijden inziet. De belangrijke voordelen van elektrische auto’s zijn dat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk voor het milieu zijn.

Bovendien zijn elektrische auto’s stiller en veroorzaken minder stank. Daarom laat

de gemeente Meerssen parkeervoorzieningen voor het opladen van elektrische voertuigen inrichten. Hiervoor worden standaard twee parkeerplaatsen gereserveerd.

Door de vele voordelen van elektrisch rijden wordt het verloren gaan van een openbare parkeerplaats ten gunste van een parkeerplaats voor een selecte groep gebruikers als acceptabel gezien.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit (deel)besluit binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant.

Het bezwaarschrift kan tot 5 juli 2021 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Meerssen, Markt 50, 6231 LS Meerssen.

Vermeld in het bezwaarschrift de datum, uw naam, adres, het (deel)besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar.

De gemeente Meerssen behandelt het deelbesluit waartegen bezwaar wordt gemaakt als een separaat verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit. Voor deze locaties wordt de inrichting van de laadlocatie in gang gezet.

Bijlage 1

De gemeente Meerssen heeft besloten om ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen gereserveerde parkeerplaatsen te reserveren in de gemeente Meerssen.  

De locaties

 • Laadpaal ID 0938-31: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Saint Remystraat 28, 6241 JN Bunde
 • Laadpaal ID 0938-42: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Burgemeester Binckhorststraat 1, 6231 GV Meerssen
 • Laadpaal ID 0938-45: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Pastoor Creusenplantsoen 13, 6231 EV Meerssen
 • Laadpaal ID 0938-47: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Gasthuisplantsoen 7, 6231 JZ Meerssen
 • Laadpaal ID 0938-51: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Herkenberg 2, 6231 LK Meerssen
 • Laadpaal ID 0938-57: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Kasteelstraat 34A, 6235 BP Ulestraten
 • Laadpaal ID 0938-70: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Markt 19, 6231 LR Meerssen        

Bijlage 2 

De locaties op detailniveau  

Laadpaal ID 0938-31: Saint Remystraat 28, 6241 JN Bunde

Coördinaten: 5.725889253295406, 50.89504092619663

Laadpaal ID 0938-42: Burgemeester Binckhorststraat 1, 6231 GV Meerssen

Coördinaten: 5.746222561629509, 50.88873227116056

Laadpaal ID 0938-45: Pastoor Creusenplantsoen 13, 6231 EV Meerssen

Coördinaten: 5.7472812068399435, 50.887271913025984

Laadpaal ID 0938-47: Gasthuisplantsoen 7, 6231 JZ Meerssen

Coördinaten: 5.751097145581923, 50.88695868732054

Laadpaal ID 0938-51: Herkenberg 2, 6231 LK Meerssen

Coördinaten: 5.759982363779642, 50.88353632542817

Laadpaal ID 0938-57: Kasteelstraat 34A, 6235 BP Ulestraten

Coördinaten: 5.7792699827869285, 50.90583394597439

Laadpaal ID 0938-70: Markt 19, 6231 LR Meerssen

Coördinaten: 5.754849547870492, 50.88304585946412