Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - uitbreiden van de 30 km-zone - binnen de bebouwde kom, Rothem (deelgebied: Klinkenberg en Tussen de Bruggen)

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - uitbreiden van de 30 km-zone - binnen de bebouwde kom, Rothem (deelgebied: Klinkenberg en Tussen de Bruggen)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen,

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet

Bestuursrecht;

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden

genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;
 • Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Is het gewenst om:

 • 1.
  de maximumsnelheid van 50 km per uur op de Klinkenberg en Tussen de Bruggen binnen de bebouwde kom van Rothem terug te brengen naar 30 km per uur;

Motivering

De gemeente Meerssen heeft in de voorbije periode bij reconstructies gezorgd voor de realisatie

van de verdere inrichting van 30 km/u gebieden, fietspaden en het lokaal oplossen van verkeers-onveilige situaties. Dit heeft ook bijgedragen aan een verbetering van het verkeersveiligheidsgevoel

in de gemeente en wordt hooggewaardeerd.

Op de middel en lange termijn is het de bedoeling om binnen de kernen de inrichting van de weg

te optimaliseren door toevoegen van wegen aan het 30km/uur gebied en waar mogelijk aanvullende maatregelen toe te passen in bestaande 30km/uur gebieden.

De uitvoering van dit beleid gebeurd vernieuwend met een integrale aanpak van de openbare ruimte, waarbij het principe Duurzaam Veilig als uitgangspunt geldt.

Samen met de reconstructie van een gedeelte van het wegvak Klinkenberg in Rothem wordt de categorisering van de wegen aangepast. En met dit verkeersbesluit geven wij uitvoering aan het vigerende beleid.

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

a) de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;

b) de volgende verkeerstekens op het wegdek:

1. doorgetrokken strepen;

2. aanduiding van fietsstroken;

3. aanduiding van bus stroken en busbanen;

4. voetgangersoversteekplaatsen;

5. gele doorgetrokken strepen;

6. gele onderbroken strepen

7. haaientanden

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

Bebording 30 km per uur zone

Door de reconstructie van een gedeelte van de Klinkenberg is er een mogelijkheid ontstaan

om 30 km-zone uit te breiden en de maximumsnelheid aan te passen van 50 km per uur

naar 30 km per uur.

Concreet betekent dit dat er zoneportalen met A1 (zone 30) worden geplaatst.

Dat wil zeggen dat de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur met duidelijk

herkenbare zone in- en uitgangen door middel van poort-constructies.

De zone in- en uitgangen worden uitgevoerd door middel van bebording aan beide zijden van de weg en een 30 km zone markering bestaande uit een dubbele streep met 30 aanduiding

uitgevoerd in thermoplast.

De bebording/markering komt op de volgende locaties:

 • 1.
  Klinkenberg ter hoogte van huisnummers 169 en 173
 • 2.
  Tussen de Bruggen bij de bestaande komgrens.

Voetgangersoversteekplaatsen

In het kader van een veilige route van en naar huis voor de meer kwetsbare verkeersdeelnemers (ouderen, mindervaliden, kinderen) dient een veilige oversteek te worden gewaarborgd;

Concreet betekent dit dat er voetgangersoversteekplaatsen worden gerealiseerd middels het

aanbrengen van witte markering op het wegdek en het plaatsen van twee verkeersborden L02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ter hoogte van de voetgangersoversteekplaatsen.

De bebording/markering komt op de volgende locaties:

 • 3.
  Klinkenberg ter hoogte van huisnummer 136.

Vervangen of verwijderen bebording

Verwijderen RVV Borden B01, B04, B05 en B06 op de Klinkenberg.

Belangenafweging

 • zowel bestuurlijk als bij omwonenden draagvlak is voor het uitbreiden van de 30 km-zone in Rothem op wegen binnen de bebouwde kom.
 • dat er een uitbreiding komt van de 30 km-zone waarbij de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom van Bunde 30 km per uur wordt;
 • dat de maximumsnelheid van 30 km per uur in overeenstemming dient te zijn met het wegbeeld ter plaatse, hetgeen betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en inrichting van de betrokken weg en zijn omgeving;
 • dat in lijn met hetgeen in het GVVP als beleidsuitgangspunt is opgenomen, de wegen vorm-
 • gegeven worden conform Duurzaam Veilig;
 • dat vanuit Duurzaam Veilig zijn er door CROW (kennisinstituut voor verkeer en vervoer) richtlijnen gegeven voor inrichtingselementen die kenmerkend zijn en idealiter passen bij een erftoegangsweg 30 km per uur;
 • dat het vanuit het oogpunt verkeersveiligheid wenslijk is dat voor voetgangers het oversteken van gereguleerd wordt door middel van voetgangersoversteekplaatsen;
 • dat het derhalve gewenst is voetgangersoversteekplaats aan te brengen op de Klinkenberg ter hoogte van huisnummer 136 om de voetgangers te bundelen en deze op een voor iedereen als zodanig herkenbare plaats te laten oversteken;
 • dat de gemeente Meerssen zowel beleidsmatig als feitelijk het fietsverkeer wil stimuleren en nadrukkelijker wenst te faciliteren;
 • dat om de fietsers op de Klinkenberg meer ruimte te geven en de herkenbaarheid voor de overige weggebruikers te vergroten, is gekozen om fietsstroken te realiseren met een breedte van 180 cm gemeten vanaf de trottoirband;
 • dat de fietsstroken worden uitgevoerd met een onderbroken streep en voorzien van een op de weg geschilderd fietssymbool;
 • dat autobestuurders de onderbroken streep wel rijdend mogen overschrijden, maar ze mogen fietsers daarbij niet hinderen;
 • dat er door automobilisten niet meer op of naast deze strook stilgestaan of geparkeerd mag worden;
 • dat ook geen bromfietsers gebruik mogen maken van deze fietsstroken;
 • dat samen met de reconstructie van een gedeelte van wegvak Klinkenberg in Rothem ook de categorisering wordt aangepast;
 • dat wij met dit verkeersbesluit uitvoering geven aan het vigerende beleid.

Gehoord

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de politiedistrict Maastricht, Basisteam Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 19 maart 2021 heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

Besluiten

In overeenstemming met de tekening in de bijlage Bebording verkeersmaatregelen Rothem, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

I) Het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Rothem middels

het aanbrengen van witte markering op het wegdek en bijbehorende borden A0130zb en A0130ze

 • 1.
  Klinkenberg ter hoogte van huisnummers 169 en 173
 • 2.
  Tussen de Bruggen bij de bestaande komgrens

II) Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en bijbehorende borden L02f

 • 3.
  Klinkenberg ter hoogte van huisnummer 136

III) dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant en te publiceren in de Geulbode en het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen op de binnen de gemeente Meerssen gebruikelijke wijze.

Meerssen, 13 april 2021

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M Spees.

Bijlage Bebording verkeersmaatregelen Rothem