Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - onverplicht fietspad - Routenetwerk Buitengoed Geul en Maas

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - onverplicht fietspad - Routenetwerk Buitengoed Geul en Maas

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen,

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht;

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegingen:

dat op Meerssens grondgebied worden een drietal stukjes nieuw fietspad aangelegd;

dat samen met bestaande fietspaden vormen deze een doorgaande route langs de Geul tussen Meerssen en het kanaal;

dat het gaat om een fietsroute die is bestemd voor fietsers en voetgangers;

dat het gelet op het doel van het fietspad gewenst is om fietsverkeer in twee richtingen over het fietspad te laten rijden;

dat de gewenste breedte van een fietspad dat in twee richtingen mag worden gebruikt volgens de CROW-richtlijnen ten minste twee meter moet zijn;

dat het fietspad niet geheel voldoet aan deze richtlijn omdat een groot deel van het fietspad minder dan 2.00 meter breed is;

dat aan een onverplicht fietspad geen concrete richtlijnen zijn verbonden met betrekking tot de gewenste breedte;

dat de aanwezigheid van brom- en snorfietsers op het fietspad onwenselijk is vanwege hun snelheid in relatie tot de beperkte breedte van het fietspad;

dat dit tot verkeersonveilige situaties kan leiden;

dat bromfietsen geen gebruik mogen maken van een onverplicht fietspad;

dat op grond van artikel 5 van het RVV 1990 snorfietsers slechts met uitgeschakelde motor gebruik mogen maken van een onverplicht fietspad;

dat het, gelet op bovenstaande overwegingen, wenselijk is om de fietspaden langs de Geul,

langs het kanaal achter bedrijventerrein de Meer langs en het Bundervoetpad aan te wijzen als onverplicht fietspad;

dat de fietspaden zijn gelegen binnen de bebouwde kom en in onderhoud en beheer zijn bij de gemeente Meerssen;

Motivering

In het kader van Buitengoed Geul en Maas (BGM) werken de gemeenten Meerssen, Maastricht, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg samen aan een goede recreatieve infrastructuur. In de eerste fase zijn fiets- en wandelroutes aangelegd van Meerssen tot in Schin op Geul. In de tweede, afrondende fase leggen we fiets- en wandelroutes aan van Bunde tot in Maastricht.

Voor onze gemeente betekent dit, dat er drie nieuwe recreatieve routes worden aangelegd:

 • 1.
  Route Meerstraat – Oostelijke kanaaldijk.
 • 2.
  Route Bundervoetpad – Maastrichterlaan.
 • 3.
  Route bedrijventerrein Weerterveld.

Bij de route Weerterveld zijn vragen gesteld over de veiligheid door een ondernemer aan het traject. Om de route van het Weerterveld goed te beoordelen zijn een aantal partijen gevraagd om mee te kijken naar de (on)mogelijkheden van de route door het Weerterveld. Zo zijn de fietsersbond en de politie gevraagd om hun oordeel te geven. De route voor de fietsers steekt de weg over tussen de bedrijven door.

Eén van de bedrijven heeft aangeven dat zij deze route niet veilig vinden. Zij zijn bang dat roekeloos overgestoken zal worden en dat niet wordt gekeken naar mogelijk vrachtwagens die daar het terrein oprijden. Daardoor kunnen ongelukken gebeuren.

De politie is niet bekend met de situatie in Weerterveld maar pleit ervoor dat industrieterreinen niet geschikt zijn voor recreatief wandelen en fietsen. Zij geven aan dat doorgaans veel groot verkeer (vrachtwagens, landbouwvoertuiten etc.) gebruik maken van deze wegen. Ook zijn winkels en bedrijven doorgaans in het weekend geopend. Dit kan altijd onveilige situaties opleveren en deze moeten worden vermeden als dat mogelijk is.

Een fiets/wandelroute door een bedrijventerrein is de minst reële en veilige optie. Veel zwaar verkeer o.a. landbouwvoertuigen en vrachtauto’s doorkruisen het gebied. Een bedrijventerrein behoort zijn status te behouden “bedrijventerrein” daar hoort een fiets/wandelroute niet thuis. De doorsteek over bedrijventerrein Weerterveld komt te vervallen. Hier zal het tracé het bestaande fietspad Weerterkerkweg volgen.

G13 - Fietspad (lopen mag ook)

Verkeersbord RVV G13 - 600x200mm

Betekenis verkeersbord:

Hier mag uitsluitend worden gefietst (maar dit is niet verplicht, lopen mag ook)

U mag niet met een brommer op zo’n fietspad rijden. Snorfietsers mogen alleen op een onverplicht fietspad rijden als zij een elektromotor hebben of een uitgeschakelde benzinemotor hebben.

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

 • a)
  de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1,behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht
 • b)
  de volgende verkeerstekens op het wegdek:
  • 1.
   doorgetrokken strepen;
  • 2.
   aanduiding van fietsstroken;
  • 3.
   aanduiding van bus stroken en busbanen;
  • 4.
   voetgangersoversteekplaatsen;
  • 5.
   gele doorgetrokken strepen;
  • 6.
   gele onderbroken strepen
  • 7.
   haaientanden.

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

 • 1.
  Route Meerstraat – Oostelijke kanaaldijk.
  • RVV G13 en G14
 • 2.
  Voetgangersoversteekplaats
  In het kader van een veilige route van en naar huis voor de meer kwetsbare verkeersdeelnemers (ouderen, mindervaliden, kinderen) dient een veilige oversteek te worden gewaarborgd;
  Concreet betekent dit dat er voetgangersoversteekplaatsen worden gerealiseerd middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en het plaatsen van twee verkeersborden L02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ter hoogte van de voetgangersoversteekplaatsen.
  • RVV L02f
 • 3.
  Route Bundervoetpad – Maastrichterlaan.
  • RVV G13 en G14
 • 4.
  Fietsoversteek
  • RVV B06

Gehoord

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de politiedistrict Maastricht, Basisteam Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 27 mei 2021 heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

Besluiten

In overeenstemming met de tekening in de bijlage Bebording verkeersmaatregelen Routenetwerk Buitengoed Geul en Maas, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:   

I) Het uitbreiden van onverplichte fietspaden binnen de bebouwde kom van Bunde middels het aanbrengen van bijbehorende borden G13 en G14. 

II) Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek Meerstraat en bijbehorende borden L02f

III) Het realiseren van een oversteekplaats voor fietsers middels het aanbrengen van markeringen op het wegdek Fregatweg en bijbehorende borden B06 en J24f

IV) dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant en te publiceren in de Geulbode en het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen op de binnen de gemeente Meerssen gebruikelijke wijze.

Meerssen, 2 juni 2021

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M Spees.

Route en bebording verkeersmaatregelen Routenetwerk Buitengoed Geul en Maas