Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - weigering omgevingsvergunning - plaatsen van een keerwand - Heerenstraat 13, Moorveld

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - weigering omgevingsvergunning - plaatsen van een keerwand - Heerenstraat 13, Moorveld

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de aanvraag voor omgevingsvergunningen hebben geweigerd voor het plaatsen van een keerwand aan Heerenstraat 13, 6237NB Moorveld. Gemeente Meerssen heeft dit besluit verzonden op 5 augustus 2021.

Bezwaar aantekenen:

Indien u belanghebbende bent, kunt u bezwaar aantekenen tegen dit besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit ingediend worden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering van uw bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90, 6230 AB te Meerssen. Voor het inzien van het besluit en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte (via het KCC, telefoonnummer 14 043), of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.