Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - instellen geslotenverklaring doorgaand vrachtverkeer - Vliegenstraat in de kern Bunde

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - instellen geslotenverklaring doorgaand vrachtverkeer - Vliegenstraat, Bunde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Overwegende,

dat er verschillende klachten en meldingen zijn binnengekomen over overlast van vrachtverkeer en zwaar landbouwverkeer door de kern Bunde;

dat de ervaren trilling- en geluidshinder door omwonenden hierdoor beperkt wordt;

dat uit onderzoek is gebleken dat veel vrachtverkeer rijdt via de Prinses Ireneweg-Vliegenstraat en dat dit vrachtverkeer doorgaand van aard is;

dat er ondanks het inrijverbod regelmatig doorgaand vrachtverkeer vanaf de Pletsstraat de Vliegenstraat inrijdt.

dat met name door de aanwezigheid van detailhandel en horeca in de Vliegenstraat alhier een uitzondering voor bestemmingsverkeer noodzakelijk is;

dat de meest optimale aanrijdroute van het bevoorradend vrachtverkeer naar de expeditie ruimte van de supermarkt Albert Heijn (komende vanaf de A2) verloopt via de Kastanjelaan, Papenweg en Trichterstraat (vervolgens achteruit het parkeerterrein oprijden).

dat na het laden en lossen deze route loopt via de Trichterstraat, Sint Rochusstraat en Vliegenstraat (in de richting van de A2)

dat er aldus met het instellen van dit verbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer geen onoverkomelijke belemmeringen voor het vrachtwagenverkeer optreden;

dat bij een verbod voor vrachtverkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer het doorgaand vrachtverkeer via andere routes, naar en van hun bestemming, kan blijven rijden;

dat met de maatregel niet alleen de veiligheid op de weg wordt verzekerd en de weggebruikers worden beschermd, maar ook de door het (vracht)verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade wordt beperkt;

dat de invoering van dit verbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer niet leidt tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het verkeer op andere wegen;

dat de ¨Geslotenverklaring voor vrachtverkeer¨ in de Roggeveldstraat zal worden voorzien van een onderbord met de tekst ¨uitzondering voor bestemmingsverkeer¨;

dat hiermee bereikbaarheid van de bedrijven in de Roggeveldstraat mogelijk wordt gemaakt;

dat vrachtverkeer met bestemming in de Roggeveldstraat niet onnodig moet omrijden via de Pletsstraat, Maastrichterlaan, Beukenlaan en de Spoorstraat.

dat leidt tot onnodig veel CO2-uitstoot en tijdverlies voor vrachtverkeer met bestemming Roggeveldstraat.

dat een systeem van ontheffingen voor bedrijven in de Roggeveldstraat een grote administratieve last zal opleveren;

dat het doorgaande vrachtverkeer, dat in de Roggeveldstraat geen bestemming heeft, zal met de voorgenomen verkeersmaatregel worden geweerd.

Motivering

Er komen regelmatig klachten en meldingen binnen over overlast van vrachtverkeer op de Vliegenstraat en de Sint Rochusstraat.

De Vliegenstraat is aan de zijde van de Pletsstraat al afgesloten voor vrachtverkeer d.m.v. RVV-bord C07. (Officiële betekenis: Gesloten voor vrachtwagens: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg) Voor de aanwezige detailhandel en horeca in de Vliegenstraat en Roggeveldstraat is een uitzondering voor bestemmingsverkeer noodzakelijk. Met het instellen van dit verbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer, zal het doorgaand vrachtverkeer via andere routes naar en van richting Geulle moeten kiezen.

Met deze maatregel verzekeren we niet alleen de veiligheid op de weg en maar beschermen we ook de kwetsbare weggebruikers zoals fietsers. De Vliegenstraat is onderdeel van een school- thuisroute. Fietsers ervaren vrachtwagens en grote landbouwvoertuigen als een bedreigend gevoel wanneer er een ¨kolos¨ vlak langs dendert.

Door de invoering van dit verbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer heeft geen gevolg voor het verkeer op andere wegen.

Vrachtverkeer met een bestemming in de verbodszone ondervindt geen gevolgen van de maatregel. Er geldt immers geen verbod voor bestemmingsverkeer.

Onder het verbodsbord worden onderborden geplaatst me de tekst "uitgezonderd bestemmingsverkeer". Tijdens het vooroverleg is door de politie aangegeven dat met deze beschrijving handhavend opgetreden kan worden.

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

 • a)
  de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;
 • b)
  de volgende verkeerstekens op het wegdek:
  • 1.
   doorgetrokken strepen;
  • 2.
   aanduiding van fietsstroken;
  • 3.
   aanduiding van bus stroken en busbanen;
  • 4.
   voetgangersoversteekplaatsen;
  • 5.
   gele doorgetrokken strepen;
  • 6.
   gele onderbroken strepen
  • 7.
   haaientanden

In onderstaande tekst wordt aangegeven waar borden worden geplaatst en markeringen worden aangebracht.

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

 • 1.
  Door het plaatsen van de verkeersborden RVV C07 (Gesloten voor vrachtauto's) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een verbod voor vrachtverkeer in te stellen zoals aangegeven op de bebordingstekening;
 • 2.
  Door het aanbrengen van onderborden met de tekst ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ te bepalen dat bestemmingsverkeer van dit verbod is uitgezonderd zoals aangegeven op de bebordingstekening;

Gehoord

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de politiedistrict Maastricht, Basisteam Heuvelland;

dat tijdens het vooroverleg op 5 april 2020 door de politie is aangegeven dat alles opgesomd in genoemd voorstel verkeersbesluit met inachtneming van de daarin genoemde uitvoerings maatregelen vast gesteld is dat het handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is.

Besluiten

Het college maakt bekend voornemers te zijn:

 • 1.
  Instellen van een verbodszone voor vracht- en landbouwverkeer in de Vliegenstraat te Bunde door middel van plaatsing van de borden C07 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
 • 2.
  Bestemmingsverkeer uit te zonderen door middel van plaatsing van onderborden met de tekst "uitgezonderd bestemmingsverkeer"
 • 3.
  Dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

Meerssen, 28 april 2020

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M Spees.

 

Bijlage Bebording vrachtwagenverbod Ulestraten

Verkeersbord RVV C07

Officiële betekenis:

Gesloten voor vrachtwagens: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg.

Onder bestemmingsverkeer wordt verkeer verstaan dat een bestemming heeft op het aanliggende deel van de weg. Onder het bestemmingsverkeer vallen bijvoorbeeld aanwonenden of werknemers, bezoekers of leveranciers van aanliggende bedrijven. Het doorgaande verkeer of sluipverkeer heeft geen bestemming aan de aanliggende weg en is dus geen bestemmings-verkeer. In geval van handhaving door de politie begaat een weggebruiker die niet onder het bestemmingsverkeer valt een overtreding.

Officiële betekenis:

Gesloten voor vrachtwagens: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg 

BEBORDING BIJ VERKEERSBESLUIT

instellen geslotenverklaring doorgaand vrachtverkeer Vliegenstraat in de kern Bunde.