Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - Agenda raadsvergadering donderdag 8 juli 2021

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - Agenda raadsvergadering donderdag 8 juli 2021

Op donderdag 8 juli 2021 vergadert de gemeenteraad van Meerssen digitaal. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 16 juni en 21 juni 2021
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 21-06-2021)
  • Raadsvoorstel vaststellen Jaarrekening 2020 en bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2020
  • Raadsvoorstel inzake 1e Bestuursrapportage 2021
  • Raadsvoorstel Kaderbrief 2022-2025
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl