Gemeente Meerssen | Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van gedeelte Burgemeester Hein Cortenstraat Ulestraten

Officiele publicatie

Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van gedeelte Burgemeester Hein Cortenstraat Ulestraten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft besloten het gedeelte van de Burgemeester Hein Cortenstraat tussen de Albert Schweitzerstraat en de Burgemeester Janssenstraat in Ulestraten overeenkomstig artikel 9 van de Wegenwet met ingang van 4 oktober 2021 aan de openbaarheid te onttrekken. Deze maatregel maakt deel uit van het project ‘Centrumplan Ulestraten Fase 2’, omvattende de nieuwbouw van een zorgcomplex met 28 zorgeenheden. Dit project wordt uitgevoerd door Bots Bouwgroep B.V.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief beroep aantekenen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden aangetekend door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
  • belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift (in tweevoud) moet de gronden van het beroep bevatten en zijn ondertekend. Als u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht. Bij dit verzoek voegt u een afschrift van het ingediende beroepschrift. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is geen termijn verbonden. U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het instellen van beroep of het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Nadere informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Heeft u vragen over dit besluit?

Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.