Gemeente Meerssen | Besluit gebiedsaanwijzing Centrumplan Ulestraten ontheffing gasloos bouwen

Officiele publicatie

Besluit gebiedsaanwijzing Centrumplan Ulestraten ontheffing gasloos bouwen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN

Overwegende

Dat voor de realisatie van het project Centrumplan Ulestraten met 31 zorgappartementen en een kleinschalig zorgcomplex op 21 maart 2011 aan Wonen Meerssen een omgevingsvergunning is verleend;

Dat Wonen Meerssen besloten heeft de realisatie van dit project niet te continueren vanwege het gewijzigde kabinetsbeleid ten aanzien van woningcorporaties;

Dat Wonen Meerssen en de gemeente Meerssen overeen zijn gekomen een samenwerking aan te gaan teneinde door het inschakelen van derden tot realisering van het project te komen;

Dat op 7 februari 2018 door Wonen Meerssen en de gemeente Meerssen een realiseringsovereenkomst is gesloten met Bots Wonen BV om de verdere ontwikkeling en realisatie van het project Centrumplan Ulestraten te continueren;

Dat Bots Wonen BV het bouwplan op basis van een gewijzigd programma van eisen op een aantal punten heeft aangepast;

Dat het noodzakelijk is om voor de gewijzigde bouwplan een omgevingsvergunning aan te vragen;

Dat per 1 juli 2018 de Wet Voortgang Energietransitie van kracht is geworden waardoor de gasaansluitplicht is komen te vervallen en hierdoor het project Centrumplan Ulestraten gasloos dient te worden gerealiseerd;

Dat Bots Wonen BV op 23 april 2019 bij de gemeente Meerssen een verzoek heeft ingediend waarbij ontheffing wordt gevraagd van de verplichting om gasloos te bouwen;

Dat uit de onderbouwing behorende bij dit verzoek is gebleken dat de consequenties van de verplichting om gasloos te bouwen leidt tot kostenverhogingen en verdere vertragingen van het project waardoor er grote gevolgen zijn voor de haalbaarheid van het project;

Dat het project Centrumplan met de realisatie van een combinatie van zorg en wonen voorziet in een behoefte in de kern Ulestraten en hiermee het algemeen belang gediend is;

Dat wij op grond van de Wet voortgang energietransitie de mogelijkheid hebben om een gebied aan te wijzen waar bouwwerken met een aansluiting op het gastransportnet toch mogelijk worden gemaakt, indien de kosten voor de realisatie van één of meer te bouwen bouwwerken voorzien van een alternatief voor een voorziening voor gas, in vergelijking met realisatie van één of meer te bouwen bouwwerken met een voorziening voor gas dusdanig hoog zijn dat dat bouwwerk niet meer tot stand komt en dat deze bouwwerken om zwaarwegende redenen van algemeen belang gerealiseerd moeten worden;

Dat een dergelijke gebiedsaanwijzing in het kader van de Regeling Gebiedsaanwijzing Aansluitplicht meldingsplichtig is bij de Autoriteit Consument en Markt;

BESLUIT

Het projectgebied van het project Centrumplan Ulestraten conform de aan dit besluit toegevoegde en gewaarmerkt kaartoverzicht, in het kader van de Regeling Gebiedsaanwijzing Aansluitplicht aan te wijzen als gebied waarin ontheffing wordt verleend van de verplichting om gasloos te bouwen zoals bedoeld in de Wet voortgang Energietransitie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen, gehouden op 1 oktober 2019
De secretaris
Mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester
M.A.H. Clermonts-Aretz

KAARTOVERZICHT BEHORENDE BIJ BESLUIT ONTHEFFING GASLOOS BOUWEN CENTRUMPLAN ULESTRATEN