Gemeente Meerssen | Benoeming toezichthouders voor handhaving wet Basisregistratie Personen

Officiele publicatie

Benoeming toezichthouders voor handhaving wet Basisregistratie Personen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30-01-2018 hebben besloten twee gemeenteambtenaren aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van artikel 4:2 wet BRP wijst het college ambtenaren aan die belast zijn met de naleving van de verplichtingen genoemd in de Wet BRP.

Deze aanwijzing vindt plaats in het kader van hun werkzaamheden voor het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Het gaat daarbij om de aanpak van adresfraude en de verbetering van de kwaliteit van de Basisregistratie personen. (BRP)

Ter inzagelegging

Genoemde benoeming ligt vanaf heden kosteloos ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC) tel. 14 043.

E-mail: info@meerssen.nl