Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering woensdag 9 februari 2022

Officiele publicatie

Agenda raadsvergadering woensdag 9 februari 2022

Op woensdag 9 februari 2022 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 15-12-2021 / 16-12-2021
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 24-01-2022)
 • Raadsvoorstel Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
 • Raadsvoorstel Instellen nieuwe Rekenkamercommissie
 • Raadsvoorstel inzake legalisatie bebouwing Eijkskensweg 4 te Geulle
 • Raadsvoorstel Verordening 'Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen 2022-2023'
 • Raadsvoorstel Verordening afvoer hemel- en grondwater Meerssen 2022, aansluitverordening Meerssen 2022 en verordening eenmalig aansluitrecht Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel evaluatie beleids- en beheerplan civiele kunstwerken 2016-2025
 • Raadsvoorstel vaststelling erfgoedverordening gemeente Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel adviesrecht Raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
 • Raadsvoorstel Versnelling MIP-gelden stroomgebied Bunde Zuid
 • Raadsvoorstel verlengen Aanvullende compensatieregeling Covid-19 voor 2021
 • Raadsvoorstel beleidsnota schuldhulpverlening 2022 – 2025 en kaders armoedebeleid Meerssen
 • Raadsvoorstel Richtinggevende notitie ten behoeve van aanpassing beleid gemeentelijke begraafplaatsen
 • Raadsvoorstel oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
 • Raadsvoorstel Vaststellen Nota Parkeerbeleid Meerssen 2022-2025
 • Raadsvoorstel vaststelling verordening op de adviescommissie fysieke leefomgeving gemeente Meerssen 2022
 • Raadsvoorstel inzake nieuwbouw Centrumplan Bunde Fase II
 • Raadsvoorstel Vaststelling nota Burgerparticipatie & Burgerkracht en Participatie- & Inspraakverordening 2022
 • Raadsvoorstel van Gemeente naar Gemeenschap
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl