Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2021

Gepubliceerd op: 05 januari 2021 13:05

Gemeentepagina: week 01
Datum: woensdag 6 januari 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Mantelzorgcompliment 2020
Een blijk van waardering voor uw mantelzorger:
Vraag het Mantelzorgcompliment aan

Ook dit jaar wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment. Voor de geweldige inzet van uw mantelzorger stellen wij dit jaar eenmalig 150 euro beschikbaar. Dit bedrag wordt door de gemeente naar uw mantelzorger overgemaakt. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 april 2021.

Wie is mantelzorger?
Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg) zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur.

Wie kan het mantelzorgcompliment 2020 aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u onbetaald hulp ontvangt voor langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg. De zorg is verleend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (2020) en u bent woonachtig in de gemeente Meerssen.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?
De gemeente Meerssen stelt voor 2020 een blijk van waardering eenmalig een uitkering €150,- beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment 2020 aanvragen?
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door middel van het aanvraagformulier. Dit treft u aan op www.meerssen.nl. U moet dit aanvraagformulier voorzien van een handtekening en één van onderstaande bewijsstukken. U kunt dit vervolgens per post sturen aan: Gemeente Meerssen, tav Sociaal Team, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Geen internet? Mensen zonder internet kunnen op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan het formulier per post toe.

Welk bewijsstuk is nodig?

  • een kopie indicatie Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) geldig voor 2020 of;
  • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor jeugdhulp geldig voor 2020 of;
  • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor Wmo huishoudelijke hulp geldig voor 2020 of;
  • een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo – begeleiding geldig voor 2020.

Geen bewijsstuk?
Voor mensen die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men dan openstaan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2020 indienen tot uiterlijk 1 april 2021. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

---

coronavirus COVID19
Alléén op afspraak
Geen vrije inloop gemeentehuis

Tijdens de lockdown is er géén vrije inloop mogelijk bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum / bestuurscentrum. U kunt alléén op afspraak terecht. Wij vragen u uitsluitend afspraken te maken voor wat écht noodzakelijk is. Zaken die kunnen wachten, moeten wachten.

U kunt een afspraak maken via www.meerssen.nl of bel telefoon 14 043.
Tijdens uw bezoek is een mondkapje verplicht.

MEER INFORMATIE

Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl.

Coronatest: Bij (milde) klachten: laat u testen.
Bel 0800-1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het kappen van een boom, Lindenlaan 7, 6241 BA Bunde (ontvangen 19 december 2020);
  • het kappen van een boom, Iepenlaan 14, 6241 AE Bunde (ontvangen 20 december 2020);
  • het bouwen van een schuur, twee dakkappelen en een waterbuffer, Cazenderstraat 3, 6231 HZ Meerssen (ontvangen 19 december 2020);
  • het legaliseren van een appartement, garage, overkapping, tuinmuur en poort, Holstraat 17, 6231 AB Meerssen (ontvangen 21 december 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het kappen van een boom (Californische cipres), Iepenlaan 14, 6241 AE Bunde (verzonden 23 december 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

 Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 6 januari 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen