Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 09-05-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 09-05-2023

Gepubliceerd op: 31 mei 2023 12:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 mei 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 mei 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 2 mei 2023 vast te stellen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. L.T.J.M. Bongarts

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld om de aan wethouder dhr. L.T.J.M. Bongarts verleende ontheffing van het vereiste van ingezetenschap te verlengen met ingang van 30 juni 2023 voor de duur van een jaar, derhalve tot 30 juni 2024.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie CDA inzake bomenkap Bunder- en Elsloërbos

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie CDA inzake bomenkap Bunder- en Elsloërbos te beantwoorden conform concept-brief.

Beantwoording brief gedupeerde Watersnoodramp 2021 d.d. 30 maart 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-brief ter beantwoording van een brief van een gedupeerde van de watersnoodramp 2021 d.d. 30 maart 2023.

Raadsinformatiebrief voortgang regionaal afval- en grondstoffenbeleid

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief inzake voortgang regionaal afval- en grondstoffenbeleid.

Tijdelijke opslag terrasmeubilair horeca Markt Meerssen op binnenplaats gemeente

Besluit: het college van B&W heeft besloten toestemming te verlenen aan de horecaondernemers op de Markt in Meerssen voor het tijdelijk opslaan van terrasmeubilair bij grote evenementen in 2023 onder de volgende voorwaarden:

  1. De toestemming geldt tot en met 31 oktober 2023 voor alle evenementen die zijn opgenomen in het overzicht evenementen 2023 en andere evenementen waarbij tussen de organisator en de ondernemers is afgesproken dat de Markt wordt ontruimd;
  2. het terrasmeubilair mag één dag voorafgaande aan het evenement worden opgeslagen en moet de dag na het evenement worden verwijderd, tenzij anders afgesproken met de contactpersoon van de gemeente;
  3. het is de horecaondernemers niet toegestaan andere materialen dan het terrasmeubilair van de pleinterrassen op te slaan;
  4. de ondernemers zorgen zelf voor het transport van het terrasmeubilair, zij dragen ook de kosten;
  5. de opslag gebeurt in overleg met het Marktteam van de gemeente;
  6. de toegang tot de binnenplaats voor voertuigen en voetgangers, uitgangen en vluchtwegen van de gebouwen aan de binnenplaats mogen niet worden geblokkeerd door het opgeslagen terrasmeubilair;
  7. deze toestemming geeft de horecaondernemers geen ander recht op het gebruik van de binnenplaats;
  8. schade aan gemeentelijk eigendom als gevolg van het gebruik van deze toestemming zal worden verhaald op de horecaondernemers die gebruik maken van de toestemming;
  9. de opslag van het terrasmeubilair gebeurt op eigen risico van de horecaondernemers. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de opgeslagen materialen.