Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 30-05-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 30-05-2023

Gepubliceerd op: 07 juni 2023 14:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 mei 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 mei 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 mei 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 mei 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 mei 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Gunning contract kopieer- en printapparatuur 2023-2028

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het contract voor kopieer- en printapparatuur voor een periode van 5 jaar te gunnen aan ARP Nederland BV te Maastricht. Dit is formeel het voornemen tot gunning;
 2. in te stemmen met de concept-brieven aan ARP Nederland BV en RICOH Document Center Zuid;
 3. de vrijval van budget vanaf 2024 mee te nemen in de businesscase I&A (Informatisering & Automatisering), die later in 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Jaarverslag 2022 Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften

Besluit: het college van B&W heeft besloten het jaarverslag 2022 van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake woningbouw

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake woningbouw te beantwoorden conform concept-brief.

Plan van aanpak doorontwikkeling huiskamers (nota Durf)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het plan van aanpak doorontwikkeling van de huiskamers.

Stand van zaken Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief inzake het opbouwplan Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) en het onderliggende opbouwplan programma WRL;
 2. kennis te nemen van de consultatienota inzake het opbouwplan Programma WRL;
 3. kennis te nemen van de nieuwsbrief WRL april 2023;
 4. akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake kermis(sen) in Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake kermis(sen) in Meerssen te beantwoorden conform concept-brief.

Gebruik binnenplaats gemeente voor Charlemagne Culinair 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de Stichting Meerssen Events toestemming te verlenen voor het gebruik van de binnenplaats van het bestuurscentrum ten behoeve van het evenement Charlemagne Culinair 2023 van 8 september 2023 13.00 uur tot en met 11 september 2023 12.00 uur onder de volgende voorwaarden:

 1. het evenement is op vrijdag 8 september 2023 openbaar toegankelijk, zonder entreegelden of kaartverkoop vooraf;
 2. de organisatie houdt toezicht door middel van een beveiliger met een 'teller' op het maximum van 225 gelijktijdig aanwezige personen op de binnenplaats;
 3. de organisatie moet maatregelen treffen om de beelden op de binnenplaats te beschermen;
 4. de organisatie dient vóór 8 juli 2023 een aanvraag in voor het evenement met concrete gegevens over tijdstippen, programma en inrichting van de binnenplaats;
 5. de overlast tijdens het opbouwen op vrijdagmiddag 8 september 2023 vanaf 13.00 uur en afbouwen op maandag 11 september 2023 tot 12.00 uur wordt tot een minimum beperkt;
 6. de organisatie zorgt dat na afloop de binnenplaats schoon wordt opgeleverd.

Inhuur externe begeleider begroting 2024-2027

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het plan van aanpak financiële positie gemeente Meerssen.

Beantwoording brief fractie BRUG-M over ontmoetingspunt de Ketel

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de beantwoording van de brief van de fractie BRUG-M over ontmoetingspunt de Ketel.