Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 24-10-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 24-10-2023

Gepubliceerd op: 02 november 2023 07:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 oktober 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 oktober 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 17 oktober 2023 vast te stellen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Geactualiseerd normenkader en intern controleplan 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het controleprotocol 2023 en het geactualiseerde normenkader 2023;
 2. beide stukken ter vaststelling voor te leggen aan de auditcommissie d.d. 12 december 2023.

Beslissing op bezwaarschrift tegen verbreden uitweg Iepenlaan te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 10 oktober 2023;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaar van reclamant niet-ontvankelijk te verklaren.

Ondertekening machtiging ten behoeve van vooroverleg door Bots Wonen BV met belastingdienst inzake Centrumplan Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-machtiging en wethouder Molling te mandateren om deze machtiging namens de gemeente Meerssen te ondertekenen.

Beslissing op tweetal bezwaarschriften tegen verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning aan Tussen de Bruggen te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 18 september 2023;
 2. kennis te nemen van het standpunt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van 11 oktober 2023;
 3. conform het onder 1 bedoelde advies de bezwaren van reclamanten ontvankelijk te verklaren;
 4. contrair aan het onder 1 bedoelde advies de bezwaren van reclamanten ongegrond te verklaren;
 5. het bestreden besluit van 6 maart 2023 in stand te laten;
 6. de vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijzen.

Principebesluit uitbreiding winkellocatie Lidl Gasthuisstraat 7 te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek van Lidl Nederland B.V. d.d. 7 oktober 2022 om medewerking te verlenen aan een uitbreiding van de winkellocatie aan de Gasthuisstraat 7 te Meerssen;
 2. in principe medewerking te verlenen onder voorwaarden aan een uitbreiding van de winkellocatie Lidl aan de Gasthuisstraat 7 te Meerssen;
 3. verzoeker in kennis te stellen van het principebesluit conform concept-brief.

Convenant Regiodeal "Ingenieus Groen en Gezond"

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het convenant Regio Deal "Ingenieus, Groen en Gezond, Zuid-Limburg maakt Nederland groter";
 2. over te gaan tot ondertekening van het voorliggende convenant en daartoe burgemeester Clermonts-Aretz te mandateren;
 3. In te stemmen met het aanwijzen van de gemeente Maastricht als regiokassier voor de Regio Deal "Ingenieus, Groen en Gezond, Zuid-Limburg maakt Nederland groter";
 4. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Raadsinformatiebrief voortgang projecten Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de voortgang projecten Ulestraten.