Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 17-10-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 17-10-2023

Gepubliceerd op: 25 oktober 2023 16:40

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 oktober 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 oktober 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 10 oktober 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 10 oktober 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 10 oktober 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Uitzenden raadsvergaderingen op televisie

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Het uitzenden van de raadsvergaderingen op televisie bij de lokale omroep vanaf 2024 niet meer te verlengen;
  2. de eigen kanalen (livestream website) te blijven gebruiken voor het uitzenden van de vergaderingen. Belangstellenden kunnen de raadsvergaderingen ook fysiek bijwonen in de raadzaal.

Principeverzoek Stichting Speeltuin Sint Joseph inclusieve speeltuin

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek van Stichting Speeltuin Sint Joseph met betrekking tot de vervangende nieuwbouw van de kantine inclusief nieuwe overkapping in het kader van het inclusiever maken van de speeltuin;
  2. in te stemmen met de concept-brief.

Collectieve aanbesteding publieke laadinfrastructuur 2024-2028 onder leiding van de provincie Noord-Brabant

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Deel te nemen aan de collectieve aanbesteding voor publieke laadinfrastructuur onder leiding van de Provincie Noord-Brabant;
  2. mandaat te verlenen aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant voor het nemen van de benodigde besluiten in het kader van de aanbesteding, genoemd onder 1;
  3. de burgemeester te verzoeken om aan de algemeen directeur van de Provincie volmacht te verlenen tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en te machtigen om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn ten behoeve van vervulling in het kader van de aanbesteding.

Vervolgacties rioolgemalen 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het uitvoeren van de werkzaamheden aan de rioolgemalen in de gemeente Meerssen door de firma Curo Pomptechniek;
  2. opdracht te verlenen aan de firma Curo Pomptechniek conform concept-opdrachtbrief.

Reglement markten en standplaatsen Meerssen 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten het Reglement markten en standplaatsen Meerssen 2023 vast te stellen.

Intrekken standplaatsvergunning Pomper Kaashandel

Besluit: het college van B&W heeft besloten de op 21 september 2021 verleende standplaatsvergunning aan betreffende persoon namens V.O.F. Pomper Kaashandel voor het verkopen van zuivelproducten op de Weekmarkt Meerssen op grond van artikel 3.94, lid 2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Meerssen 2023 per 9 november 2023 in te trekken.