Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 16-08-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 16-08-2022

Gepubliceerd op: 28 september 2022 09:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 augustus 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 juli 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 19 juli 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 juli 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Raadsinformatiebrief wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief met betrekking tot de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 2022.

Beslissing op bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een berging aan de Boschweg te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 12 juli 2022;
2. het bezwaarschrift van reclamante ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering zoals opgenomen in het verweerschrift.

Raadsinformatiebrief stand van zaken projecten Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken projecten Ulestraten.

Raadsinformatiebrief eenmalige energietoeslag

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over de eenmalige energietoeslag.

Ontwerpbestemmingsplan 'Langs de Gewannen 10' te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aanwijzing parkeerplaatsen alleen bestemd voor gebruik elektrische personenauto's met gebruik van laadpaal naar aanleiding van Vattenfall fase 2

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Tot het aanwijzen van 22 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in bijlage 1 'Lijst locaties laadpalen' en bijlage 2 'Exacte locaties laadpalen';
  2. om bovenstaande reden de laadlocaties te voorzien van de benodigde bebording: bord BW101SP19 en onderbord OB504;
  3. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie KIJK!!! inzake openbaar groen beleid en beheer

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie KIJK!!! inzake openbaar groen beleid en beheer te beantwoorden conform concept-brief.

Aanstelling regionale MBO coach

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Tot deelname aan het aanstellen van een MBO coach op Zuid-Limburgs niveau;
  2. in 2022 € 1.860,-- beschikbaar te stellen;
  3. vanaf 2023 € 4.465,-- structureel beschikbaar te stellen.

Raadsinformatiebrief Camping 't Geuldal betreffende de natuurspeelplaats

Besluit: het college van B&W heeft besloten de concept-raadsinformatiebrief inzake de aan te leggen natuurspeelplaats vast te stellen.

Vaststelling werving Manager(s)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het functieprofiel 'Manager' en kennis te nemen van de aanpak werving en selectie ten behoeve van managers voor de afdelingen Ruimte en Samenleving.

Vaststelling en openbaarmaking van de nevenfuncties van het college 2022-2026

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De nevenfuncties van de collegeleden voor de bestuursperiode 2022-2026 vast te stellen conform het overzicht;
  2. de vastgestelde nevenfuncties openbaar te maken.