Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 18-01-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 18-01-2022

Gepubliceerd op: 26 januari 2022 16:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 januari 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 januari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 11 januari 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 januari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 januari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Subsidieverzoek Meer Vandaag voor productie en uitzenden van programma 's rond gemeenteraadsverkiezingen 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Meer Vandaag eenmalig een subsidie te verstrekken ter grootte van € 5.000,-- voor de verkiezingen;
 2. de kosten bij te ramen op de post Verkiezingen bij de 1e Bestuursrapportage 2022

Installatie Readspeaker op www.meerssen.nl

Besluit: het college van B&W heeft besloten de Readspeaker te installeren op de gemeentelijke website www.meerssen.nl om de toegankelijkheid van de site te verbeteren. Dit vooruitlopend op een toegankelijkheidsonderzoek voor de website en daaraan gekoppelde vervolgacties/aanpassingen.

Permanente verkeersdrempels aanbrengen in Vonderstraat te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten de drie drempels die tijdens de watersnood van juli 2021 door het hoge water zijn losgeraakt van de rijbaan te vervangen door permanente drempels.

Reactie op concept-MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse) Maastricht Aachen Airport

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Richting Gedeputeerde Staten te reageren conform concept-brief 'Reactie concept MKBA Maastricht Aachen Airport';
 2. de gemeenteraad hierover te informeren conform concept-raadsinformatiebrief;
 3. kennis te nemen van het hoofdlijnenverslag bestuurlijk gesprek Provincie – Meerssen inzake MAA;
 4. het college van de gemeente Beek een afschrift van onze brief aan de Provincie Limburg te doen toekomen.

Beleidsnota Schuldhulpverlening Meerssen 2022-2025 en kaders Armoede

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De gemeentelijke schuldhulpverlening conform het gestelde in de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) vorm te geven;
 2. in te stemmen met de kaders armoede als basis voor de opstelling van het uitvoeringsplan armoede;
 3. hiertoe akkoord te gaan met de Beleidsnota Schuldhulpverlening Meerssen 2022-2025 en kaders Armoede;
 4. de Beleidsnota Schuldhulpverlening Meerssen 2022-2025 en kaders Armoede aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling.

Verzoek van Veiligheidsregio Zuid-Limburg om een overeenkomst met het Kadaster te sluiten voor de zogenaamde WOZ plus gegevens.

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het verzoek van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg inzake het sluiten van een overeenkomst met het Kadaster;
 2. kennis te nemen van het RPO (Regionaal Privacy Overleg)- advies inzake het sluiten van deze overeenkomst;
 3. kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur van BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) om geen overeenkomst met het Kadaster aan te gaan;
 4. in te stemmen met de concept-brief in antwoord op het verzoek van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 5. kennis te nemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur van BsGW aan het Algemeen Bestuur van BsGW.

 

Sint Catharinastraat: rapport 'Bevindingen Sint Catharinastraat Ulestraten' van 24 januari 2019.

Besluit: het college van B&W heeft besloten de kosten van het rapport 'Bevindingen Sint Catharinastraat Ulestraten' van 24 januari 2019 ten bedrage van € 9.407,-- inclusief BTW te betalen. Met het betalen van dit bedrag erkent de gemeente geen enkele aansprakelijkheid en geen erkenning van het rapport zelf.