Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 01-02-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 01-02-2022

Gepubliceerd op: 09 februari 2022 16:45

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 februari 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 januari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 25 januari 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 25 januari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 25 januari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Grondoverdracht Centrumplan Ulestraten Fase 2

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-akte van levering tussen Woningstichting Meerssen - Gemeente Meerssen en Bots Wonen B.V. inzake de overdracht van de gronden Fase 2 van het Centrumplan Ulestraten.

Subsidies peuteropvang en voorschoolse educatie 2022 & aanpassing subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Meerssen 2022 inclusief bijlagen A t/m C vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Meerssen 2020;
  2. aan Spelenderwijs conform concept-subsidiebeschikking subsidie te verlenen voor een totaalbedrag van € 195.894,-- voor peuteropvang en voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie in het kalenderjaar 2022;
  3. aan MIK conform concept-subsidiebeschikking subsidie te verlenen voor een totaalbedrag van € 44.259,-- voor peuteropvang en voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie in het kalenderjaar 2022.

Subsidie aanschaf Fuze Field (interactieve beweegvloer) voor basisscholen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Tot het toekennen van een eenmalig subsidiebedrag van € 6.000,-- per basisschool voor de aanschaf van een Fuze Field, onder voorbehoud dat de subsidieaanvraag voldoet aan de basisregels van het vastgestelde subsidiebeleid. Het totale subsidiebedrag voor de scholen komt neer op een maximum van € 36.000,--;
  2. een deel van deze kosten, € 26.000,-- te dekken uit de egalisatiereserve corona.

Vervanging Volkswagen Caddy uit 2001 door een elektrische bedrijfswagen: aanschaf vindt plaats op basis van een full operational lease constructie

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met:

  1. Het aansluiten bij de Europese aanbesteding wagenpark van de gemeenten Beek en Stein voor de vervanging van één bedrijfswagen door een elektrische bedrijfswagen;
  2. een structurele bijraming van € 1.400,-- aan kosten dienstauto, te verwerken via de 1e Bestuursrapportage 2022;
  3. de installatie van een laadpaal en de eenmalige kosten daarvan van € 2.000,-- bij te ramen via de 1e Bestuursrappportage 2022.