Nieuwsbericht Limburgse gemeenten starten gemeenschappelijke regeling doelgroepenvervoer

Publicatiedatum: 12 mei 2016 14.45 uur

Doelgroepenvervoer
De 32 Limburgse gemeenten starten een gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz per 11 mei 2016. Tevens hebben ze besloten gezamenlijk de aanbesteding te starten voor het uitvoeren van het doelgroepenvervoer in de provincie Limburg. De uitvoering, die gefaseerd zal gebeuren en begint met de opvolger van het Wmo-vervoer (Regiotaxi), is in handen van Omnibuzz. Het nieuwe doelgroepenvervoer start op 11 december 2016, omdat de huidige overeenkomsten voor Regiotaxidiensten en hun vervoerders eindigen na 10 december.

Om voor de periode vanaf 11 december verzekerd te zijn van doelgroepenvervoer is voor een gemeenschappelijke regeling en aanbesteding gekozen. De 32 gemeenten gaan samenwerken in de GR Omnibuzz om gezamenlijk uitvoering te geven aan het doelgroepenvervoer binnen de provincie Limburg. De gemeenten willen zoveel mogelijk samenwerken in het doelgroepenvervoer en brengen de uitvoering onder bij Omnibuzz.

Toekomstbestendig en toegankelijk

Doel van de 32 deelnemende gemeenten is een toekomstbestendig integraal georganiseerd doelgroepenvervoer dat goed aansluit op het openbaar vervoer en beter toegankelijk is voor doelgroepen. Met deze aanpak willen gemeenten een goed kwalitatief en betaalbaar vervoerssysteem aanbieden waar mensen met een mobiliteitsbeperking optimaal gebruik van kunnen maken om te participeren in het dagelijks leven. Daarnaast willen gemeenten de regie voeren over dit vervoer om zo de belangen van de reiziger te behartigen en een MKB-vriendelijk en duurzaam beleid te voeren.

De invoering van het totale doelgroepenvervoer zal gefaseerd plaatsvinden. Deze fasering is nodig omdat in het uiteindelijke model verschillende vervoersvormen worden geïntegreerd. Dit is een ingewikkeld proces. Doel hiervan is de vervoersmiddelen voor meerdere vervoersvormen in te zetten waardoor efficiency voordelen worden behaald; daarnaast ontstaat er uiteindelijk één loket voor al het gemeentelijk vervoer. Per 11 december 2016 zal gestart worden met Wmo-vervoer (huidige Regiotaxi), vervolgens met Wmo-begeleid/jeugdzorgvervoer (en mogelijk het WsW vervoer) en als laatste het leerlingenvervoer.

Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Omnibuzz bestaat uit 32 wethouders van de deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur (DB) is als volgt samengesteld:

 • De gemeente Sittard-Geleen – de heer Bert Kamphuis, voorzitter AB en DB.
 • De gemeente Venlo – mevrouw Vera Tax, plaatsvervangend voorzitter AB en DB.
 • De gemeente Heerlen – de heer Peter van Zutphen.
 • De gemeente Horst aan de Maas – mevrouw Birgit op de Laak.
 • De gemeente Maastricht –de heer Jack Gerats.
 • De gemeente Onderbanken – de heer Rens Evers.
 • De gemeente Roermond – mevrouw Marianne Smitsmans.

De samenstelling van het DB is gebaseerd op een regionale vertegenwoordiging, alsmede de betrokkenheid van bestuurders in het ontwikkelproces van de afgelopen 2 jaar. Sinds 2014 zijn er twee (ambtelijke) projectleiders aangesteld voor de realisatie van het Limburgse doelgroepenvervoer door de 32 gemeenten. Dit zijn Guido Vreuls (directeur Omnibuzz) en Lodewijk Brüll (adviseur gemeente Venlo).

Uitvoering doelgroepenvervoer

Er komt  één mobiliteitscentrale die gefaseerd operationeel wordt. De planning van de operationele regie is als volgt:

 • Inrichting van een callcenter (start callcenter 11-12-2016).
 • Aanbesteding van Wmo-vervoer (opvolger Regiotaxi, start vervoer 11-12-2016). Planning ritten blijft voor een termijn van 1 tot 2 jaar nog bij de vervoerders en gaat daarna over naar Omnibuzz.
 • Omnibuzz beheert, stuurt, ontwikkelt en monitort de uitvoering van het vervoer ter optimalisering van het vervoer.
 • De overige vervoersvormen zullen later instromen en uitgevoerd worden door Omnibuzz.

De huidige GR Omnibuzz, waarin tien gemeenten al 10 jaar samenwerken op het gebied van Wmo-vervoer, wordt gewijzigd en uitgebreid met de overige 22 Limburgse gemeenten. Vanaf 11 december 2016 werkt Omnibuzz met één klantadministratie en één loket voor ritaanvragen en klachten voor alle klanten in Limburg. De aankondiging van de aanbesteding van het Wmo-vervoer vindt eind mei 2016 plaats.