Nieuwsbericht Inspraak Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022

Publicatiedatum: 27 oktober 2015 15.05 uur

Op 22 oktober is de 'Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022' vrijgegeven voor inspraak door adviesorganen, inwoners en andere belanghebbenden in de gemeenten Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Wat staat er in de Toekomstagenda?

De Toekomstagenda geeft u een beeld van de opgave in het domein op het gebied van zorg, jeugd en werk voor de komende jaren, de doelen die wij nastreven en de concrete resultaten waar onze inwoners op 1 januari 2018 iets van zullen merken. Het document is het resultaat van een intensief samenspraaktraject dat we de afgelopen maanden hebben doorlopen: inwoners van Maastricht-Heuvelland, bestuurders en raadsleden van de zes gemeenten, cliënten- en adviesraden en mensen die werkzaam zijn in het sociaal domein. De Toekomstagenda is bovendien een integraal document. Anders dan voor 2015 worden er geen aparte beleidsplannen voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Participatiewet en Jeugdwet gemaakt. Voor het onderdeel Jeugd is vorig jaar al een beleidsplan t/m 2017 vastgesteld. Dit blijft gehandhaafd en is aanvullend op de integrale thema's.

Uw mening telt mee!

U kunt uw mening geven over de "Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022".

Hoe geeft u uw reactie?

Dat kan tot 25 november 2015 met het reactieformulier dat u kunt downloaden op de website www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl. U kunt uw reactie sturen naar het college van B&W via e-mail: info@meerssen.nl. Graag met CC aan: irma.bakker@maastricht.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle reacties worden regionaal gebundeld en bekeken. Als dat nodig is, wordt de Toekomstagenda aangepast. Is uw advies met name op één gemeente van toepassing? Dan zal in die gemeente bekeken worden hoe we met uw advies omgaan in de lokale vertaling van de Toekomstagenda. In het voorstel aan de gemeenteraden Maastricht-Heuvelland geven wij aan wat naar aanleiding van de adviezen is aangepast of aangevuld.

Het tijdpad

Na afloop van de inspraakfase worden de definitieve voorstellen voor de gemeenteraden Maastricht-Heuvelland in de collegevergaderingen van 15 december 2015 vastgesteld. Besluitvorming door de gemeenteraden vindt vervolgens plaats in de raadsvergaderingen van de zes gemeenten in januari/februari 2016.

Van toekomstagenda naar acties

Voor de uitwerking van de Toekomstagenda stellen de gemeenten vervolgens een actieplan op, waarin staat aangegeven wat we gaan doen om de genoemde resultaten te bereiken. Deze acties zijn geen onderdeel van het formele inspraaktraject. Deze acties zijn namelijk onze uitwerking van het door de gemeenteraad vast te stellen beleid. Ze worden wel, in vervolg op het samenspraaktraject, gedeeld met betrokkenen.