Nieuwsbericht Inspraak Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022

Publicatiedatum: 14 juni 2016 16.30 uur

Op donderdag  9 juni 2016 heeft het college van B&W het concept-subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022 vastgesteld, inclusief bijbehorende algemene concept-subsidieverordening  gemeente Meerssen 2017. Bij het opstellen van beide documenten zijn de resultaten meegenomen van eerdere meedenkbijeenkomsten (vrijwilligersorganisaties en klankbordgroep). Beide documenten worden nu voor formele inspraak ter inzage gelegd.

Tijdens de inspraakprocedure kunt u reageren op:

  • Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022: 
    de concept-beleidsnota geeft aan hoe het gemeentebestuur het subsidiebeleid binnen de genoemde periode wil realiseren.
  • Algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017:
    de concept-verordening geeft aan hoe het subsidiebeleid in de gemeente Meerssen is geregeld.

Wat gebeurt er met uw inspraakreacties?

De zienswijzen  worden vastgelegd in een inspraaknota. Na weging van de zienswijzen zal het college beide documenten in hun definitieve vorm vaststellen en ter definitieve besluitvorming agenderen voor de raadsvergadering van donderdag 6 oktober 2016.

Waar ter inzage?

U vindt beide documenten hier onder. Voor mensen zonder internet liggen de papieren documenten op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het Bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen (telefoon 14 043).

Hoe kunt u reageren?

U kunt van 15 juni t/m 27 juli 2016 schriftelijk reageren. Dit kan onder vermelding van het onderwerp 'Inspraak subsidiebeleid' per e-mail via info@meerssen.nl of per brief naar Gemeente Meerssen, t.a.v. Bibi Pasmans, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Subsidieaanvragen 2017

Subsidieaanvragen van vrijwilligersorganisaties voor 2017 worden pas na de raadsvergadering van 6 oktober 2016 in behandeling genomen.  Vrijwilligersorganisaties worden schriftelijk geïnformeerd over de aanvraag-mogelijkheden. U treft deze informatie straks tevens aan op www.meerssen.nl. Abonnees van onze wekelijkse e-nieuwsbrief Sfeervol Meerssen, ontvangen deze informatie automatisch in hun mailbox.  Aanmelden:  www.meerssen.nl.

Vragen?

Op dinsdag 28 juni houdt  wethouder Berry van Rijswijk een belavond over het gemeentelijke subsidiebeleid. U heeft dan de mogelijkheid  vragen te stellen aan de wethouder en zijn team. Zij zijn van 19.00 -21.00 uur bereikbaar via  telefoon 043-3661638.