Terug
Snelzoeken

Artikel Toekomst gemeente Meerssen

Resultaten onderzoek toekomstbestendigheid

De gemeente Meerssen wil over haar eigen toekomst kunnen besluiten. Sinds 2017 onderzoekt zij daarom de toekomstbestendigheid van haar bestuur en organisatie. Onderzoeksbureau Berenschot begeleidt de gemeente hierbij.

Eerdere onderzoeken

Uit het haalbaarheidsonderzoek naar een zelfstandige toekomst voor de gemeente (opgeleverd in januari 2018) is gebleken dat de bestuurskracht van Meerssen in de huidige situatie kwetsbaar is en geen duurzaam toekomstperspectief biedt. Het onderzoeksbureau Berenschot adviseert onder meer de ambtelijke organisatie om te vormen naar een regieorganisatie. De uitkomsten van dit onderzoek gaven aanleiding tot een verkenning naar een regieorganisatie. In het verkenningsonderzoek (opgeleverd in september 2018) adviseert Berenschot om over te gaan naar een regieorganisatie met de gemeente Maastricht als vaste partner. De gemeenteraad heeft vervolgens het college van B&W de opdracht gegeven om nadere gegevens te verzamelen en aanvullend onderzoek te doen. De gemeenteraad van Maastricht heeft besloten deel te nemen aan dit onderzoek.

Resultaten van het concept-rapport van het verdiepingsonderzoek

Op vrijdag 30 augustus 2019 heeft Berenschot het concept-rapport 'Een nieuw perspectief' (bijlage: onderaan deze pagina) opgeleverd aan de gemeenteraad van Meerssen. Dit verdiepingsonderzoek is met nauwe politieke, bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid van de gemeenten Meerssen en Maastricht uitgevoerd.

In het concept-rapport zijn de belangrijkste uitgangspunten en (financiële) randvoorwaarden van de gemeenten Meerssen en Maastricht in kaart gebracht. Dit is vertaald naar een door Maastricht en Meerssen gedragen perspectief voor een samenwerkingsmodel. Ook zijn de personele en financiële consequenties van een regieorganisatie voor de gemeente Meerssen op hoofdlijnen uitgewerkt. En is gekeken naar de belangrijkste verandering voor de gemeenschap, de ambtenaren, het college en de raad. Tot slot is de impact op het gebied van financiën, personeel, ICT, huisvesting en gemeenschappelijke regelingen inzichtelijk gemaakt.

Het samenwerkingsmodel: de regieorganisatie met centrumgemeente

Een regieorganisatie met centrumgemeente Maastricht betekent dat de gemeente Meerssen bestuurlijk zelfstandig blijft. De raad en het college van Meerssen staan in contact met de gemeenschap en zijn samen verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente. De uitvoering en voorbereiding van het beleid, de dienstverlening en de bedrijfsvoering worden (in tegenstelling tot de huidige situatie) ondergebracht bij de gemeente Maastricht. De gemeente Meerssen neemt diensten af van de gemeente Maastricht. Bijna alle ambtenaren van Meerssen gaan over naar de gemeente Maastricht. Daar staan ze op de loonlijst. In de nieuwe situatie werken deze ambtenaren in een organisatie die twee gemeenten en twee besturen dient.

Enkele functionarissen blijven op de loonlijst van Meerssen staan, omdat de wet dat voorschrijft (griffier en gemeentesecretaris) of omdat de bestuurlijke zelfstandigheid dit verlangt (zoals de functies die de vervanging van de griffier en secretaris betreffen, en het managen van het contract met Maastricht).

'Team Meerssen' in verbinding met de gemeenschap

De nieuwe organisatievorm moet de bestuurlijke zelfstandigheid van Meerssen kunnen ondersteunen. De oplossing is gevonden in het vormen van 'Team Meerssen'. In dit team worden - naast de functionarissen die op de loonlijst van Meerssen blijven staan – ook het bestuurssecretariaat, het locatiemanagement en de gebieds- en beleidsregisseurs ondergebracht. Het team staat in directe verbinding met de gemeenschap van Meerssen (via een gebiedsgerichte aanpak), en ondersteunt en adviseert het college op strategisch niveau.

Toekomstige veranderingen voor de gemeenschap van Meerssen

Berenschot heeft de belangrijkste (toekomstige) veranderingen inzichtelijk gemaakt. Voor de gemeenschap blijft de dienstverlening in principe op dezelfde wijze verlopen als nu het geval is. De publieke dienstverlening (zoals het verstrekken van paspoort en rijbewijs) blijft aanwezig in Meerssen. Er komen speciaal voor de kernen van Meerssen gebiedsregisseurs die het eerste aanspreekpunt in de wijk/buurt zijn.

De verwachting is dat de kwaliteit en zakelijkheid van de dienstverlening toeneemt (meer specialistische kennis aanwezig, grotere groep ambtenaren en dus minder kwetsbaar). Afhankelijk van de te maken afspraken tussen Meerssen en Maastricht kunnen (ten opzichte van nu) accentverschillen optreden in de dienstverlening (bijvoorbeeld de openingstijden en de tarieven).

Proces van besluitvorming

Op woensdag 4 september 2019 presenteerde Berenschot het concept-rapport van het verdiepingsonderzoek in een openbare gezamenlijke informatiebijeenkomst voor de raden van Meerssen en Maastricht. Deze bijeenkomst vond plaats in De Stip in Meerssen. Meer informatie

Daarna heeft Berenschot het rapport afgerond en op vrijdag 6 september 2019 definitief opgeleverd. Het eindrapport Verdiepingsonderzoek treft u onderaan deze pagina aan.

Op 17 september is een raadsbijeenkomst in Meerssen waar vragen gesteld kunnen worden. Daarna neemt de gemeenteraad van Meerssen op 3 oktober 2019 op basis van het definitieve rapport een principebesluit over de mogelijke invoering van de regieorganisatie Meerssen met gemeente Maastricht als vaste partner. Na besluitvorming in Meerssen vergadert ook de gemeenteraad van Maastricht over het samenwerkingsvoorstel.

Berenschot adviseert de raden om (bij een positief principebesluit) de colleges de opdracht te geven de gekozen richting verder uit te werken naar onder meer een sociaal plan, een gedetailleerde beschrijving van de overgang van personeel, een definitief financieel arrangement en tot slot een bestuurlijk akkoord met een bijpassende dienstverleningsovereenkomst (DVO). Op basis van deze detailuitwerking is het advies om medio 2020 een definitief go/no go-besluit te nemen.

Subsidie provincie

De kosten van het verdiepingsonderzoek zijn gesubsidieerd door de Provincie Limburg. De provincie heeft een financiële bijdrage toegezegd van 50% in de kosten. Zij heeft zich niet bemoeid met de inhoud van het onderzoek.

Vragen?

Heef u vragen of opmerkingen, mail dan naar info@meerssen.nl

Download hier:

Eindrapport Verdiepingsonderzoek 'Een nieuw perspectief' (6 september 2019)
Bijlage bij eindrapport Verdiepingsonderzoek 'Programma van gebruik) 

Rapport 'Verkenning naar de invoering van een regieorganisatie Meerssen' (september 2018)

Rapport 'Toekomstbestendig Meerssen / Haalbaarheidsonderzoek zelfstandige toekomst gemeente Meerssen' (januari 2018)